Ohláška na neděli čtrnáctou po sv. Duchu.

Mše svaté v tomto týdni se budou sloužiti následující:

Zejtra za Kateřinu Veverkovou. V outery za všecky jak ve vojně, tak krom vojny zemřelé vojáky. Ve středu za Karla Prchala. Ve čtvrtek za Františka Ruizla. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V tento týden ve středu a v pátek připadají suché neb kvatembrové dni, protož masitých pokrmů v tomto dni požívati jest od církve svaté zakázáno.

Zejtra připadá svatého Nicomeda, mučedníka Božího, v outery svaté Ludmily, vdovy a mučednice Páně.

Aby rodiče a pěstounové cizích dětí nevědomostí se vymlouvati nemohli, tady se jim ohlašuje veřejně, co veleslavné ministerstvo ohledně návštěvy dítek do školy nařídilo dekretem vydaným 26. července letošního roku. Mezi příčinami, proč mnohé děti ve školách menší prospěch činí, dle zpráv ministerstvu zaslaných především jest ta, že mnohé děti do školy později chodit začnou a neb nedbanlivě do ní chodějí. A přece rodičové myslejí míti právo, své děti více do školy nemusit posílati, když dvanáctého roku dosáhly. Aby tomu velmi škodnému domnění se předešlo a učitelům a představeným nad školami se poskytlo pravidlo, dle kterého se říditi mohli a měli, by pilné navštěvování školy se vycílilo, tady se toto nařizuje:

1.     Všecky děti musejí aspoň 6 plných let školu navštěvovati a na žádný způsob nesmějí z ní vystoupiti před skončeným dvanáctým rokem, i kdyby také před šestým rokem byly začaly do školy chodit.

2.     Děti musejí tím déle školu navštěvovati, čím později do ní začaly chodit.

3.     Rodičové a pěstounové cizích dětí, kteří své děti nedbanlivě do školy posílají, nemají právo po skončeném dvanáctém roce je ze školy strhnouti. Takové musejí tím déle do školy chodit, čím nedbanlivěji školu navštěvovaly, tímto způsobem musí se nahradit, co zanedbaly.

4.     Děti, které začaly v pravý čas chodit do školy a školu skrze plných 6 let pilně navštěvovaly, mohou sice v běhu školního roku, když dvanáctý rok zplna dosáhly, ze školy vystoupiti, však se to státi nesmí dříve, neb při školní zkoušce dvanáctileté děti ukázati musejí, jak mnoho za času chození do školy se byly naučily.

5.     Učitel školní jest povinnen v rejstříku školním zaznamenati, v který den do školy povinné dítě poprvé přišlo, kdyby rodičové do jiné osady se přestěhovali, to do vysvědčení postaviti mohl, a tak druhý školní učitel věděl, jak dlouho to dítě ještě do školy choditi má. To vysvědčení musí do druhé osady sebou přinést, ve kterém se též poznamená, jak mnoho dní neb měsíců to dítě do školy nepřišlo, aby druhý učitel věděl, jak dlouhý čas ještě to dítě do školy chodit musí. Též opakovací hodiny a křesťanské cvičení se musejí pilně navštěvovati.