Ohláška na neděli dvacátou první po svatém Duchu.

Zejtra koná církev svatá katolická památku všech věrných dušiček, kterýžto poloviční svátek ustanovila, aby nás povzbudila modliti se za ty věřící, kteřížto v milosti Boží sice zemřeli, avšak majíce ještě některé poskvrny k smazání a ku shlazení ještě do nebe přijati býti nemohli, do kterého nic nečistého vejíti nemůže. Protož za ty duše dnes na odpoledne a zejtra po šesté hodině ráno církevní hodinky neb žalmy se modliti budou a Lásky Vaše se žádají při těch církevních modlitbách též s vroucnou pobožností přítomni býti. Zejtra po těch modlitbách bude se sloužiti slavné requiem, a potom se povede průvod okolo chrámu Páně, jestliže počasí tomu připustí. Ty modlitby, které by jeden neb druhý za své milé neb za všecky očistcové duše konané míti chtěl, budou rozděleny na několik dní v týdnu, aby dnešní a zejtřejší pobožnost tuze dlouho netrvala, a tak žádná roztržitost v modlení místa neměla.

Ohlašuje se též Láskám Vaším, že zejtra opět se začne školní vyučování, a sice žádají se vážení rodičové a pěstounové, aby dítky pilně a nepřetrženě do školy posílali, neboť když ty nepořádně do školy přicházejí, není možná, aby dobrý prospěch v umění učinily. Vymlouvali jste se dříve, milí rodičové, s pracemi, že vaše dítky vám trochu pomáhat musejí. Nyní jest již po pracích, byli byste tedy velmi trestatelní, kdybyste je nyní doma pozanechávali, a tak proti křesťanskému vychovávání dítek svých jednali. Uspořte sobě všech nepříjemností, které by vám pro nedbanlivé posílání dítek do školy nastaly, avšak více dbejte na své svědomí, které byste velice obtížili, a proti Bohu se prohřešili.