Ohláška na neděli pátou v postě.

Příští neděli jest již neděle květná, s kterou se začíná velký neb svatý týden, v němžto obzvláště církev svatá a každý horlivý křesťan se obírá s rozjímáním pašijí, tj., umučení Krista Pána. Tenkráte v tu neděli před svým umučením konal Kristus Pán svou poslední cestu do města Jerusaléma, kde od uctivého zástupu lidu, jenž mu naproti přišel, slavně uvítán a s palmovými ratolestmi mezi radostným pokřikováním: „Požehnaný, jenž přichází k nám ve jménu Páně,“ do města doprovázen byl. Na památku tohoto slavného vjezdu Krista Pána do města Jerusaléma světějí se v církvi svaté katolické na neděli květnou olivové neb jívové ratolesti, když v našich krajinách žádných palmových stromů není, a s nimi potom okolo chrámů Páně průvod se drží, čímž onen slavný příchod Páně do Jerusaléma se představuje.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Zejtra za dvě manželky Dočekalové. V outery za Veroniku Mičulkovu. Ve středu za Františka Ruisla. Ve čtvrtek za Pavla Prchala. V pátek za Marjánu Krejčiřičku. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a jeho manželku.

Zejtra se koná v církvi svaté památka nejsvětější koruny trnové Pána našeho Ježíše Krista. V pátek tohoto týdne se koná památka sedm bolestí blahoslavené Panny Marie.