Ohláška na neděli pátou po veliké noci.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že dnes nám připadla neděle křížová, nazvaná od kříže, který se při procesí těch dnů před zástupem lidí nese. To procesí na křížové dni jest již velmi staré v církvi katolické, neboť hned v pátém století po narození Krista Pána od svatého Mamerta biskupa ve Francouzích jest ustanoveno za tou příčinou, aby Bůh odvrátiti ráčil vzteklost vlků a jiných zvířat lesních, která toho času lidem velice škodila, čehož pak potom celá církev následovala. I my až podnes konáme to procesí na ten oumysl, od zlé příhody uchovati, též nepřátele naše ponížiti, a nán svatý pokoj dáti ráčil. Zadávna na ty svaté a kající dni postívali se věřící, i také je světívali, ale ačkoli již od toho svatého obyčeje sme se odchýlili, který jen ještě v některých klášteřích se zachovává, tak přece přísluší, abychom je, totiž dnešní neděli a ty tři následující dni v kajícnosti strávili, a při procesích samých slušně se chovali, nebo poněvadž taková procesí proto vedena bývají, aby lidé za milosti Božské prosili, tedy přináleží, aby s vroucnou pobožností, horlivostí a pokorou při nich přítomni byli, a z nich neodcházeli zbytečně před jejich skončením, chtějí-li užitků z nich dojíti.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Zejtra za Pavla Prchala. V outery za Františka Ruisla. Ve středu za Víta Niedermertla. Ve čtvrtek za zdejší jak živé, tak zemřelé farníky. V pátek ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V sobotu zpívané Rekviem bez konduktu za Karla Vlčka.

Ve čtvrtek připadá zasvěcený svátek nanebevstoupení Páně. V sobotu svaté Petronyly Panny a dcery svatého apoštola Petra.