Ohláška na Slavnost nejsvětější Trojice Boží.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek toho týdne připadá nám veliká slavnost nejsvětějšího Těla Božího, kde veřejným slavným průvodem neb procesím vyznáváme, že věříme ve skutečnou přítomnost Krista Pána v nejsvětější Svátosti oltářní.

Mše svaté v tomto týdni následující se slaviti budou:

Zejtra za živou rodinu Šipkovskou. V outery za zemřelou rodinu Šipkovskou. Ve středu za Marjánu Krejčiříčku. Ve čtvrtek za živé i zemřelé farníky zdejší. V pátek za Pavla Prchala. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie a Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes na odpoledne se budou vybírati cedulky od velikonoční zpovědi.

Dnes nám spolu připadlo svatého Víta mučedníka Božího a spolupatrona našeho chrámu Páně. V sobotu nám připadá svatého Alojzia, vyznavače Božího.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že v neděli 27. dubna letošního roku ve velké Blatnici v bývalém kraji hradišťském strašlivý oheň se vzňal. Ten oheň, který okolo čtvrté hodiny popolední ve čtvrtlánském domě v numeře 14 vyšel, prudkým větrem se rozmohl, a tak rychle se rozšířil, že sotva půl druhé hodiny trval, a přece v tom krátkém čase 88 osadníků velikou škodu trpělo. Střechy jak příbytků, tak stavení hospodářských mimo 15 stodol jsou v popel obráceny, náčiní k orbě přináležící i domovní, okna a dvéře, potom mnohé pícní zásoby skoro u všech osadníků docela zhořely, veliké množství černého dobytka, jakož i drůbeže v plamenu pošlo. Jenom dle běžného počtu škoda vesměs vynáší více nežli 26 500 fr na stříbře.

Protož jeho Excellence Pán místodržitel, nebo vladař země Moravské listem od devátého máje běžícího roku požádal duchovenstvo, aby mezi svými farníky k podpoře těch nešťastných laskavou zbírku almužen zřídilo, a tak i Lásky Vaše laskavé dárky pro ty pohořelé uděliti volni buďte.