Ohláška na neděli pátou po svatém Duchu.

V tomto týdni mše svaté následující sloužiti se budou:

Zejtra za Pavla Prchala. V outery za Františka Ruizla. Ve středu za Karla Vlčka. Ve čtvrtek za Michala Heblingra. V pátek za Františka Jablonskýho, bývalého děkana a faráře zdejšího. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes nám připadlo svaté Panny a mučednice Boží Markéty. Zejtra nám připadá svatého Bonaventury, biskupa a učitele církevního. Ve středu svatého Jindřicha císaře a vyznavače Božího. Na ten den spolu připadá památka rozdělení svatých apoštolů do rozličných krajin světa.

Ohlašuje se též Láskám Vaším, že v Křepicích chrám Páně v takovém špatném stavu se vynachází, že nebezpečno jest v něm déle služby Boží konati. Protož osadníci Křepičtí poukázáni jsou v našem chrámu Páně službám Božím přítomni býti, což od příští neděle počátek svůj vezme! Pro zdejší farníky sice na tento způsob: sloužiti se bude ranní mše svatá, jak nyní v létě obyčej, hned o šesté hodině, pro osadníky Křepické budou služby Boží drženy o osmé hodině, opět pro osadníky zdejší hrubé služby Boží se držeti budou o půl desáté. Láskám Vaším se připomíná, abyste – jak to také každých farníků povinnost jest, službám Božím od vašich vlastních duchovních konaným přítomni bývali, a abyste zároveň s Křepickými obyvateli chrám Páně nenaplňovali, ježtoby potom málo místa pro obojí osadu bylo a při pozdějších službách Božích kostel skoro prázdný zůstal.