Ohláška na neděli první adventní.

Tento týden následující mše svaté sloužiti se budou:

Zejtra za Františka Klobásu. V outery za Jakuba Malýho. Ve středu za Jakuba Fouska a jeho rodiče. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V outery nám připadá sv. Ondřeje, apoštola Páně. V pátek sv. Františka Xaveriusa. V sobotu svaté panny a mučednice Boží Barbory.

O dnešní neděli se počíná svatý čas adventní. Pod tím slovem latinským „advent“ vyrozumívá se první příchod našeho Spasitele Ježíše Krista na tento svět. Jest to ten čas, kde se křesťané od první neděle po 26tém listopadu až k vánocům na slavnost příchodu Páně v těle lidském na svět nábožně připravují a při tom také jeho druhý příchod k poslednímu soudu sobě připomínati mají.

Ostatně jest adventní čas také čas smutku a kajícnosti, protož při mši svaté kněz roucha barvy smutku a kajícnosti užívá. Gloria při mši svaté se o nedělích vynechává. Slavná muzika na kůru se zapovídá, leda o třetí neděli adventní, kde katolická církev všechny křesťany k radosti pro příchod Páně povzbuzuje, kde se také oltáře ozdobují.

V tom svatém čase se také veřejné veselosti, muziky a tance zakazují, též veřejné svatby až do svátku svatých tří králů docela jsou zapovězeny. Hleďme moji nejmilejší ten svatý čas adventní dle úmyslu církve svaté začíti i skončiti! Složme ze sebe starého člověka a oblečme nového v Kristu Pánu, abychom na jeho příchod přihotoveni byli.