Ohláška na neděli čtvrtou adventní.

V sobotu tohoto týdne připadá nám ten veliký a slavný hod Boží, kde sobě připomínáme a světíme ten pro veškeré člověčenství radostný den, na kterém Ježíš Kristus, pravý Bůh a člověk z Marie té nejblahoslavenější Panny, za panování císaře Augusta se naroditi ráčil, aby pokolení lidské od věčného zahynutí vykoupil. Toto veliké dílo našeho vykoupení počal v chlévě v městečku Betlém a dokonal na kříži v Jerusalemě. Ó křesťané, s radostí, však s radostí v Pánu, slavte ten den, neboť na ten den narodil se nám Spasitel. Vy jste vykoupeni. A přibližte se k jeho jesličkám s takovou vírou, s takovou pokorou, s takovou věrností, jaká byla víra, pokora a věrnost pastýřů Betlémských. Ctěte Boha na výsostech nebeských a buďte dobré vůle zde na zemi, abyste jedenkráte u trůnu nebeského slavné „Gloria“ zpívati mohli.

V pátek jakožto v ten den před tím velikým svátkem narození Páně jest půst, a sice dokonalý půst, kde se netoliko od masitých pokrmů zdržeti, ale též jen jedenkráte za den do sytosti jich požívati máme.

Mše svaté v tomto týdni sloužiti se budou následující:

Zejtra za Veroniku Mičulkovu. V outery za Václava Furcha. Ve středu za všecky, jak ve vojně, tak krom vojny zemřelé vojáky. Ve čtvrtek za Augustýna Klimeše, jeho rodiče a přátele. V pátek za Josefku Klimešku, její rodiče a přátele. V sobotu mše svatá jitřní ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku. Na úsvitě za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. Pozdější za všecky živé a zemřelé farníky zdejší.

V outery nám připadá svatého Tomáše, apoštola Páně. Ve čtvrtek svaté Viktory, panny a mučednice Boží. V pátek svatého Adama a Evy, prvních našich rodičů.