Ohláška na neděli čtvrtou v postě.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek zvěstování blahoslavené Panny a Matky Boží Marie, kde sobě připomínáme, kterak anděl Gabriel k Panně Marii od Boha poslán byl, aby zvěstoval jí, že ona jest ta požehnaná mezi dcerami lidskými, která má býti neposkvrněnou skrze zastínění Ducha svatého učiněnou Matkou zaslíbeného Vykupitele světa, čemuž když Panna Maria svolila, ihned v tom okamžení vtělil se, t. j. lidské tělo na sebe vzal v jejím čistém těle Pán Ježíš: my tedy na den zvěstování Panny Marie sobě připomínáme početí Pána Ježíše v nejčistším těle blahoslavené Panny Marie.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnes za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Marjánu Šnaidrovu. V outery za Evu Fišrovu. Ve středu za Ondřeje Švarnýho a jeho manželku. Ve čtvrtek za Matěje Edra, jeho manželku a syna. V pátek za Alžbětu Šipkovu za Schihofen. V sobotu ke cti a chvále P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Zejtra nám připadá svatého Benedikta, opata a zakladatele řádu neb klášterů benediktinských. Ve středu svatého Gabriela, archanděla Páně. V pátek památka předrahé krve Pána Ježíše.

Dnešní nedělí se začíná zpověď velikonoční.

Ohlašuje se dále Láskám Vaším, že dnes konati se bude sbírka na oslavení hrobu Božího v Jeruzalémě, totiž toho místa, kde tělo Pána Ježíše, našeho božského Vykupitele skutečně pochováno bylo, a kteréž den co den v té největší slávě se drží, protož od celého křesťanstva k tomu dary se tam posílají. Ta sbírka platiti se bude i k tomu, aby se mouřenínská země získala Kristu Pánu, neboť musíte vědět, že tam do Afriky mezi mouřeníny se odebrali misionáři, aby jim zvěstovali víru Kristovu, protož od veškerého křesťanstva podpory potřebují, protož také Jeho Veličenstvo nejmilostivější země Pán ty sbírky k tomu cíli milerád připustil, a snad i vy rádi přispívati budete, aby přišlo království Kristovo i k těm, u kterých ještě není, jinak byste druhou prosbu Otčenáše: přijď království tvé bez vroucí žádosti se modlili, což přece o vás nemyslím, nýbrž doufám, že jest to srdečná žádost vaše, aby i k ještě pozůstávajícím pohanům brzo přišlo království Boží.