Ohláška na neděli Květnou.

V tom nastávajícím týdnu připomíná sobě církev svatá obzvláštně přehořké umučení Pána Ježíše, neboť to jsou ty dni, v kterých ten nejbožštější Pán počal za nás trpěti, a kde to veliké dílo lidského vykoupení dokonal, protož také ten týden svatý se nazývá. V který týden měli bychom sobě, jestli ne tento, nejvíce rozjímati, co pro naše spasení učinil jednorozený Syn Boží, které dni bychom ve větší tichosti a počestnosti stráviti, jako dni tohoto svatého, velkého týdne, kde všecko, co v chrámu Páně se děje, nám truchlivost církve svaté nad umučením Páně připomíná.

Na tak zvaný Zelený čtvrtek koná se památka ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní a nejdražší oběti mše svaté od Krista Pána, však spolu také začátek umučení jeho, a protož mše svatá začíná se radostně, dále však na znamení smutku přestává všecko zvonění a klepaček a řehtaček se užívá. Na ten den měl by každý přijíti k té mši svaté, jakož i později Krista Pána ve svátosti oltářní měl by navštíviti a jemu svou uctivost a poklonu prokázati.

Veliký pátek jest jeden z těch nejsvětějších dnů v roce, avšak i ten nejtruchlivější, neboť na ten den náš Božský Vykupitel pro nás umřel. A protož nedejte se, moji milí farníci! Od vyznávačů jiných vír zahanbiti, kteří to dobře uznávají, jak svatý, jak veliký a pamětihodný jest to den. Tak tedy i vy na ten den v chrámu Páně se k pobožnosti shromážditi nezanedbejte!

Na bílou sobotu světí se voda a na večír, ačkoliv Kristus Pán vlastně teprve v neděli při svítání z mrtvých vstal, koná se slavná památka vzkříšení Páně. U nás se bude držeti o 6té hodině po předcházejícím trojí zvonění.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Zejtra za Pavla Prchala. V outery za Františka Ruizla. Ve středu za Karla Vlčka. Ve čtvrtek za Matěje Edra a jeho manželku a syna. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes nám připadá svatého Isidora, arcibiskupa a vyznavače Božího. Zejtra nám připadá sv. Vincence Fererského a spolu svaté Emilie. Ve středu sv. Celestina. Ve čtvrtek svatého Alberta.