Ohláška na neděli sedmou po svatém Duchu.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za tři sestry. Zejtra za Františka Klobásu. V outery za Jakuba Malýho. Ve středu za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Ve čtvrtek za živou osobu a její rodiče. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V outery nám připadá sv. Eliáše, proroka. Ve středu sv. Daniela, proroka. Ve čtvrtek sv. Maří Magdalény. V sobotu sv. Kristiny, panny a mučednice Boží.

Bernard Winterlik, který před včerem neštěstím ohně navštíven byl, žádá Lásky Vaše, své spolusousedy a spoluobyvatele o nějakou podporu v neštěstí svém. Skutečně pro něho to nemalé neštěstí jest, v krátkém čase dvakráte vyhořel a ztratil jak dřív i nyní zase tak mnoho ze svého hospodářského nářadí a z věcí k živnosti potřebných, jako opět nyní svůj vůz, pluh, deset mandelů již svezeného obilí, mimo to, že novou, v nynějších časech velmi drahou krytbu svého domu poříditi musí. To když se pováží, zajisté nějaké podpory za hodného se uznati musí, a ten, kdož v tomto milostivém létě svatých plnomocných odpustků dosáhnouti žádostiv jest, nemůže mimo té almužny na zkupování mouřeninských dětí a jejich vyučování v křesťanské katolické víře záslužnější a prospěšnější almužny uděliti, jako jest ta, která do neštěstí padlému člověku se uděluje a jest snaha k dosažení svatých odpustků. Také při tom ohni Bernardovi Winterlikovi všelijaké věci, které neshořely, pryč přišly, on tedy snažně žádá každého, kdo by o té neb oné věci, kam přišly, věděl, aby mu o tom laskavě známost dal.