Ohláška na neděli osmou po svatém Duchu.

Mše svaté se sloužiti budou v tomto týdni na oumysly následující:

Dnešní za bratry a sestry. Zejtra za živou osobu a její rodiče. V outery ke cti a chvále sv. Floriána a na poděkování, že milostivý Bůh nedávno naši osadu od většího neštěstí ochrániti ráčil a na vyprošení, aby Bůh všemohoucí i na další časy naši osadu neštěstí ohně zbaviti ráčil. Ve středu za všechny živé i zemřelé farníky zdejší. Ve čtvrtek za Augustýna Klimeše, jeho rodiče a přátele. V pátek za Josefku Klimešku, její rodiče a přátele. V sobotu ke cti Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.

Dnes nám připadlo svatého Jakuba, apoštola Páně. Zejtra nám připadá svaté Anny, té šťastné matky blahoslavené Panny Marie. Ve čtvrtek svaté panny Marty. V sobotu svatého Ignáce, vyznavače Božího.

Ohlašuje se spolu Láskám Vaším, že ve středu tohoto týdne se skončuje letošní milostivé léto, kteréž svatý Otec, papež toho jména devátý s vykonáním kajících pobožností a s udělením na jeho oumysl poskytnutých almužen plnomocné odpustky spojiti ráčil. Svatý Otec ve svém listu k veškerým po celém křesťanském světě se vynacházejícím biskupům zejména vypravuje ty nepravosti, které božské tresty na nás z nebe stahuje, a sice: oplakání hodná zaslepenost u tak mnohých lidí, jejich nevázaná opovážlivost, jejich rozhořčené se protivení proti katolické pravdě a církvi, a proti apoštolské stolici římské, jejich ohavná nenávist, jejich se zprotivení každé vrchnosti a vládě, jejich tupení věcí posvátných, zákonů a nařízení nejsvětějších a nejlepších, jejich politování hodné svádění mládeže, jejich sepisování a vydávání jedovatých, špatných knih, jejich bohaprázdná nevšímavost věcí víry a jejich nevěra, jejich nastrojování bezbožného srocení, tj. bezbožných revolucí.

Ve středu tohoto týdne letošní svatý milostivý čas se končí, protož hned ráno, aby si každý na to vzpomněl, všemi zvony nějaký čas zvoniti se bude. Později bude při vystavení Svátosti oltářní slavná mše svatá se sloužit. Na odpoledne se opět vystaví velebná Svátost oltářní, a sice o dvou hodinách, když se dřív k tomu velkým zvonem znamení dalo, a zůstavena až do šesté hodiny, kde slavné požehnání s ambroziánským chvalozpěvem, tj. s Te Deum se držeti bude. Lásky Vaše se žádají tenkráte nějaký čas od nynějších svých prací odprázdniti, aby vždy někteří v pobožnosti velebnou Svátost oltářní v chrámu Páně navštívili.