Ohláška na neděli před zjevením Páně.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek tří králů, neb zjevení Páně ten svátek proto tak nazvaný, že tu narození Krista Pána skrze neobyčejnou hvězdu na obloze nebeské třem pohanským mudrcům na východě zjeveno bylo! Načež oni opustivše všecko konali dalekou cestu, aby ho hledali a jemu se klaněli. Tobě, křesťane můj, též vzešla hvězda, jasně totiž svítící hvězda učení Ježíšova. Ptej se pak sám sebe, zdaliž-li se svatou horlivostí hledáš Ježíše, zdaliž-li život tvůj tak velké lásce jest přiměřený, kterou tobě prokázal Pán a Bůh tvůj, když tobě světlo své spasitelné víry vzejíti nechal, když tě totiž v křesťanské katolické víře se zroditi a tebe v ní vychovati nechal. Není-li život tvůj podle té víry, tedy se obrať a buď moudrý v Kristu Pánu.

Ten den před tím svátkem okolo druhé hodiny popolední bude dle starobylého obyčeje křesťansko-katolického světiti voda, kadidlo, křída a myrha.

Mše svaté v tomto týdni se následující sloužiti budou:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Václava Rustika. V outery za Marjánu Schnaidrovu. Ve středu za Jana Svobodu. Ve čtvrtek za Veroniku Mikulkovu. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Zejtra připadá svaté Jenovéfy. V pátek svatého Valentina, biskupa a vyznavače Božího.