Ohláška na neděli druhou po devítníku.

Ve středu tohoto týdne připadá nám již popeleční středa, s kterou svatý půst čtyřicetidenní se začíná. Tu přede mší svatou světí se popel spálený z těch olivových neb vrbových ratolestí, které předešlý rok na Květnou neděli svěceny byly. S tím popelem kněz nejprve sám sebe, pak přítomné křesťany na čele v podobě sv. kříže znamená, a každého s těmi slovy Božími na jeho smrtelnost pamatuje, že prach jest a v prach se zase obrátí. Čímž má spolu každý býti pobídnut, aby pravé pokání za své hříchy činil a příští čas v kajícím zamyšlení a jednání trávil. Mše svatá v ten svatý čas postní v modré barvě v nedělích se koná, která jest znamením kající truchlivosti. Tento čas nazývá se čtyřicetidenní půst jehožto zachovávání čtvrté církevní přikázání ukládá, abychom následovali čtyřicetidenní půst Ježíšův, abychom jako on častěji se modlili a nábožná rozjímání činili. Protož jsou také v tomto čase až do první neděle po veliké noci všecky hlučné svatby a jiné veselosti zapovězeny. A kéž by tento svatý čas od každého křesťana dle oumyslu církve svaté nábožně se strávil a obzvláště kéž by každý v něm k velikonoční zpovědi a přijímání náležitě se připravoval! Ve středu jest den postní.

Mše svaté v tomto týdni následující se budou sloužit:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za nové manželství. V outery za jistou osobu. Ve středu za Augustina Klimeše, jeho rodiče a přátele. Ve čtvrtek za Josefku Klimešku, její rodiče a přátele. V pátek za Alžbětu Schipkovu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie, za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.

Dnes nám připadá svaté Doroty, panny a mučednice Boží. Ve středu nám připadá sv. Apoleny, panny a mučednice Boží. Ve čtvrtek svaté Scholastiky, panny. V pátek připadá památka svaté trnové koruny našeho Ježíše Krista.