Ohláška na neděli třetí v postě.

Největšímu dílu mezi vámi milí farníci jest nepochybně známo, jaký čin jistý bohaprázdný člověk předešlý pátek, 18ho tohoto měsíce, na posvátné osobě našeho milého země pána spáchati se pokusil, kterak totiž jemu nám jeho poddaným drahý život vzíti chtěl. Jest to skutek, který každý věrný, a právě křesťanský poddaný za žalostný a truchlivý, také za hrůzyplný považovati musí. Truchlivý jest to skutek, neboť truchliti musíme. Jest to také skutek, nad kterým se každý šlechetný křesťan zhroziti musí, poněvadž Kristovo, následovně Božské náboženství za zlořečenou opovážlivost a za pekelný čin to vyhlašuje, vztáhnouti ruku na pomazaného Páně, jaký též zeměpán jest. Zatím ochrana Boží viditelně byla s Františkem Josefem. Ochrana Boží to tak zařídila, že mordýřský nůž sesmekl se a zadní díl jeho hlavy jenom poranil. Patrná Boží ochrana zachovala život císařův, věru život, který nepozůstává v pokoji, v odpočinutí, nýbrž život spojený s mnohými krutými starostmi, s mnohými těžkými zkouškami a obětmi, s mnohým nebezpečenstvím…

Dnes však ta slavnost v našem chrámu Páně se držeti bude a já vás, milí farníci, o kterých důvěřuji, že věrní a křesťansky smýšlející poddaní svého mocnáře jste, k tomu zvu, abyste oumysl svůj spojili s oumyslem mým, abyste zároveň se mnou svrchovanému Pánu nad životem i nad smrtí, vroucí díky vzdávali, že svou mocnou ruku nad Františkem Josefem k jeho ochraně držel, abyste však také všemohoucího Pána snažně prosili, aby tomu jeho věrnému služebníkovi, který své náboženské smýšlení již tolikráte veřejně osvědčil, by všemohoucí Bůh se svým smilováním a se svou ochranou po boku státi ráčil, by ráčil ho naplniti dary Ducha svatého, aby země pán a poddaný lid v rakouském mocnářství opět jako v předešlých lepších časech vespolek spojeni byli. S těmito oumysly modlete se, milí farníci, při dnešní mši svaté.

Zejtřejší mše svatá sloužiti se bude za Alexandra Švába a jeho syna. V outery za Šimona Pezlara. Ve středu za Františka Ruizla. Ve čtvrtek za Jakuba Zacha. V pátek za Matouše Boháčka, kněze. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.