Ohláška na neděli první po veliké noci.

Poněvadž církev svatá v pašijový týden se smutným rozjímáním umučení Páně a se smutnými ceremoniemi zaměstnána byla, tedy radostný svátek zvěstování Panny Marie dne 25ho března, který den v tom týdnu padl, jak jindy slaven býti nemohl, nýbrž jak v tom pádu se stává, až po Velikonocích odložen býti musel, a protož zejtra v církvi svaté ten zasvěcený svátek zvěstování blahosl. Panny Marie se světiti bude.

Mše sv. se v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za všechny živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra na jistý dobrý oumysl. V outery za Ambrože Kupku. Ve středu za Jakuba Fouska. Ve čtvrtek za Františka Klobásu. V pátek za Jakuba Malýho. V sobotu ke cti a chvále blah. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Zejtra připadá také sv. Isidora biskupa a učitele církevního. V outery svatého Vincence Ferrerskýho a svaté Emilie. V sobotu svaté Marie Kleofášové, jedné z těch nábožných žen, jenž přišly v neděli časně ráno s vonnými mastmi ke hrobu Páně, aby pomazaly tělo Ježíšovo.