Ohláška na neděli první po sv. třech králích.

V příští neděli, jakožto na neděli druhou po sv. třech králích, slaví církev katolická slavnost nejsvětějšího Jména Pána Ježíše. Na tento den, jakož i v následujících sedmi dnech od Jeho Svatosti Papežské udělují se dokonalé odpustky všem věřícím, kteří po zkroušené zpovědi a po hodném Těla Kristova přijímání zpívané mši svaté a slovu Božímu nábožně přítomní byli a své modlitby na oumysl katolické církve vroucně vykonali. Tento však oumysl, aby věřící těch odpustků oučastnými se učinili, pozůstává v tom, aby se horlivě pomodlili za rozšíření pravé katolické víry, za vykořenění nevěry a bludařství, za pokoj a svornost mezi křesťanskými králi a knížaty, za obrácení hříšníků a za jiné důležitosti křesťanstva dle rozličnosti časů. Neboť toto vše svaté matce církvi a její nejvyšší hlavě, Papeži, obzvláštně na srdci leží. I proto krásné, opravdu křesťanské pozdravení: „Pochválen buď Ježíš Kristus“ s odpovědí: „Až navěky. Amen“ jsou od papeže Sixta toho jména V. odpustky od 100 dnů uděleny. Ó křesťané! Vypište sobě jméno Ježíš také do srdcí svých. Jest to svaté jméno, v němžto každé koleno klekati má, vyřknete ho vždycky s největší uctivostí. Jest to mocné jméno, vzývejte to jméno v každém pokušení a v každé potřebě. Vše, oč Otce ve jménu Ježíše prositi budeme, dá nám. Jest to sladké jméno, milujte tedy to jméno a noste ho vždycky v srdcích svých. Živ buď Pán Ježíš!

Mše svaté se v tomto týdni následující sloužiti budou:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za nové manželství. V outery za Jakuba Nováka a jeho manželku. Ve středu za živou osobu na odpuštění hříchů. Ve čtvrtek za Václava Furtika. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.