Ohláška na neděli dvanáctou po svatém Duchu.

V příští neděli připadá zasvěcený svátek svatých andělů strážců.

Mše svaté v tomto týdni sloužiti se budou následující: Dnešní na ten oumysl, aby všemohoucí a milostivý Bůh nám jasné povětrnosti propůjčiti ráčil. Zejtra ke cti a chvále svatého Augustina za zemřelé rodiče. V outery za Františka Klobásu. Ve středu za Jakuba Malýho. Ve čtvrtek za Jakuba Prchala. V pátek za Matěje Měřínskýho. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes nám připadá svatého Josefa Kalasantského, zakladatele řehole piaristické. V pondělí nám připadá svatého Augustina biskupa a učitele církevního. V outery památka stětí svatého Jana Křtitele. Ve středu svaté Rosy, panny. Ve čtvrtek svatého Rajmunda, vyznavače Božího. V pátek svatého Jiljího, opata. V sobotu svatého Štěpána, krále uherského, šiřitele víry křesťanské v Uhřích.

Poněvadž nový oltář svatého Augustina již dohotoven jest a já od Jeho biskupské Excellence, nejdůstojnějšího biskupa milostivé povolení obdržel, na místě jeho vznešené osoby ten nový oltář dle obyčeje církevního požehnati a zasvětiti, tedy to požehnání a k službám Božím zasvěcení toho nového oltáře zejtra o devíti hodinách se konati a potom při oltáři slavná první mše svatá se sloužiti bude ku kteréž radostné slavnosti Lásky Vaše hojně se sejíti se žádají.