Ohláška na neděli devítník.

Dnešní neděle se nazývá devítník, protože jest devátá před velikou nocí, tj., že od ní až do veliké noci jest devět neděl. Od této neděle až do veliké noci za starodávna někteří horliví křesťané se postívali jakž ten obyčej u Řeků až posavad pozůstává, kteří tři neděle dříve než my čtyřiceti denní půst začínají. Na památku však toho starodávného postu stává se, že podnes církev svatá aspoň v kostele při oltáři a v kůru kající řád začíná, a z té příčiny užívá při mši svaté barvy modré neb fialové na znamení pokory a kajícnosti. Aleluja a jiné radostné písně přestávají, oltářové se neozdobují, korouhve se skládají, slovem ve všem nás církev svatá k pokoře a ku kajícnosti v tom čase vede a vzbuzuje. Pročež slušelo by, abychom se i my, následujíc příkladu matky své církve, ačkoli sice ještě postiti se povinni nejsme, aspoň již od této neděle od oněch hříšných rozpustilostí, které někteří nezbední v tyto poslední neděle nejvíce páchají, a svévolnosti své celou uzdu pouštějí, zdrželi.

Mše svaté v tomto týdni sloužiti se budou následující:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za živou jistou osobu. V outery za Kašpara Radila a jeho manželku. Ve středu za Marii Brhelku a děti. Ve čtvrtek za Františka Gebauera a manželku. V pátek za dva živé manžele a jejich děti. V sobotu ke cti a chvále bl. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.

V outery konati se bude od sv. církve památka modlitby Krista Pána na hoře Olivetské a spolu svatého Valentina, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek připadá sv. Juliany, panny a mučednice.