Ohláška na neděli pátou v postě.

Příští neděli připadá nám již pašijový týden, kde církev svatá obzvláštně památku přehořkého umučení Páně koná, kteréž i my s ní sobě rozjímati máme. Ten svatý, a poněvadž v tichosti se stráviti má, i tichý týden nazvaný, začíná se nedělí Květnou, nazvanou tak odtud, že se tu ratolesti již pučící, a mnohdykráte již květ vyrážející světějí, s kterými potom okolo chrámu Páně procesí, aneb průvod se vede na památku toho průvodu, neb vjezdu, který Kristus Pán v ten den do Jeruzaléma držel, jsa zprovázen se slávou a plesáním od velikého zástupu lidu, který však jsa sveden od zákoníků a farizeů, nepřátel Kristových, po několika dnech své smýšlení proměnil a usmrcení jeho žádal. Protož také již na tento den začíná církev svatá pašije, t.j. umučení Páně podle vyprávění svatého Matouše, kteréž v outery podle sepsání svatého Marka, ve středu podle sv. Lukáše a na Veliký pátek dle sv. Jana se čte, a kteréž i od nás doma se spasitelným rozjímáním čísti přísluší.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou: dnešní za všechny živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za jistou živou osobu. Ve středu za Kristiána Zavadila, bývalého školního učitele zdejšího. Ve čtvrtek za Annu Zavadilovu. V pátek za Jana Svobodu. V sobotu ke cti a chvále blahosl. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.

Dnes připadá nám sv. Františka z Pauly. V outery sv. Isidora, biskupa a učitele církevního. Ve středu sv. Vincence Fererského, vyznavače Božího. Ve čtvrtek sv. Celestina, papeže. V pátek tohoto týdne, jakožto v týdnu před týdnem pašijovým bude slaviti církev svatá památku sedm bolestí blahoslavené Panny a Matky Boží Marie.