Ohláška na Slavnost nejsvětější Trojice Boží.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že na čtvrtek tohoto týdne nám připadá veliká slavnost nejsvětějšího Těla Božího, a které v nejsvětější Svátosti oltářní s krví a duší Ježíše Krista neviditelným způsobem přítomno jest. Na Zelený čtvrtek slavili jsme ustanovení té svátosti, však v tichém smutku, poněvadž jsme ji jakožto večeři na rozloučenou pozorovali, od které Ježíš k svému utrpení a smrti šel. V příští čtvrtek ale budeme tu nejsvětější Svátost ctít se slavnou radostí, jakožto památku nesmírné lásky, z které Kristus pod způsobami chleba a vína při nás zůstávati chtěl, abychom se mu klaněli a jej jakožto pokrm pro duše své požívali. Papež Urban toho jména čtvrtý v roce 1264 slavnost Božího Těla po celém křesťanském světě slaviti naporučil. Věru! Ta slavnost jest slavnost vítězství katolické církve, v které král nebes a země po ulicích měst a vesnic kráčí, jako by nevěřícím a věřícím hlásati chtěl: já jsem Pán Bůh váš, a krom mne není žádného! Když by jenom katolíci netoliko na tomto svátku se Bohu klaněli, jak mnoho milostí, jak mnoho světla, potěšení, posily by tu nalezli! My máme všecko v Kristu, a Kristus jest nám všecko, píše sv. Ambrož. Když někde dobrého přítele máme, tedy ho v jeho příbytku častěji navštěvujeme, neboť jest to radost naše s ním rozmlouvati. A my bychom svého nejlepšího přítele nenavštěvovali? My bychom měli dlouhou chvíli před trůnem Boha živého? Ó, jak mnoho času strávili svatí před nejsvětější Svátostí! Jak často i v noci vstali, aby ve svatyni Boží, v chrámu Páně té Svátosti svou poklonu činili! Křesťané, navštěvujte tedy často nejsvětější Svátost oltářní, vrhněte se před ní na kolena, vylejte srdce před Ježíšem, proste ho a svěřte mu své potřeby. Pojďte, pravím se žalmistou, a klaňte se Hospodinu!

Mše svaté v tomto týdni budou se sloužiti tyto:

Zejtra za 2 živé manžele, jejich rodiče a dítky. V outery za všechny zemřelé hříšníky. Ve středu za Jakuba Jalicha. Ve čtvrtek za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes nám připadá sv. Barnabáše, apoštola Páně. V outery nám připadá svatého Antonína Paduánského. Ve čtvrtek svatého Víta, spolupatrona našeho chrámu Páně. V sobotu svatého Adolfa.

Dnes se bude držeti sbírka pro kasu chudých a dnes také vybírati se budou cedulky zpovědní.