Ohláška na neděli čtvrtou po sv. 3 králích.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou.

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za dva živé manžele a Boží požehnání. V outery za Marii Bohatou a dítky. Ve středu za Františka Wollingra a manželku. Ve čtvrtek ke cti a chvále blahosl. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V pátek ke cti a chvále blahosl. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V sobotu za Martina Svobodu a dítky.

V pátek tohoto týdne připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené Panny Marie. Ve středu večerem skončuje se to milostivé léto, které Jeho Svatost papežská v minulém roce pro celý křesťanský svět propůjčiti ráčila.

Ohlašuje se Láskám vaším, že ty žádosti, které věrní národové rakouští pro svého nejosvícenějšího země Pána a jeho nejosvícenější paní manželku v srdci svém chovali, nyní od Boha milostivě vyslyšeny se býti zdají, neboť jest naděje, že vznešená rodina císařská brzy ve svých drahých potomcích se rozmnoží. Jeho Excellence biskupská, náš nejdůstojnější vrchní pastýř naříditi ráčil konání veřejných modliteb za její Veličenstvo nejosvícenější císařovnu Alžbětu, a sice na ten způsob, aby až ku zprávě, že ta vznešená země matka šťastně porodila, každodenně při mši svaté kněžskou modlitbu z mešní knihy, t.j. z misálu na oumysl za šťastný porod se modlila. A při popoledním svatém požehnání vždycky společně s farníky též modlitba za šťastný porod nejosvícenější paní císařovny se vykonávala.

Poněvadž milostivé léto minulého roku 5. postním dnem tohoto měsíce se již skončí, totiž ve středu dle nařízení, jak se začalo, se slavnou pobožností a s Te Deum se skončí, ku kteréž pobožnosti ve středu o půl čtvrté na večír s jedním, a o čtyřech se všemi zvony se zvoniti bude.