Ohláška na neděli pátou v postě.

Dnešní neděle nazývá se smrtelná, protože vždy blíž a blíž přichází smrt Krista Pána. Také se černá a smutná nazývá, protože křesťané od tohoto dne až do velikonoc na znamení smutku nad umučením Páně smutné, totiž černé šaty nosili.

Příští neděle jest poslední neděle postní a nazývá se květná, protože na ten den palmové, a neb u nás, kde palmy nerostou, jívové neb vrbové ratolesti se světějí, které v tomto čase již kvésti začínají. Katolická církev slaví totiž na tento den památku slavného vjezdu našeho Vykupitele do města Jeruzaléma, při kterém ho lid, maje v rukou palmové ratolesti, s velikým plesem a prozpěvováním zprovázel. Na památku toho netoliko svěcení ratolestí na tuto neděli již hned léta Páně 600 od papeže Řehoře bylo nařízeno. Při návratu toho procesí kostelní dveře se zavřou, k připomenutí, že nám lidem skrze hřích Adamův nebe zavřeno bylo: teprve když kněz třikráte na dveře s křížem uhodil, opět se otevřou na znamení, že teprve skrze smrt Ježíšovu na kříži nám nebe opět bylo otevřeno. Při následující mši svaté čtou se již na neděli květnou pašije, tj. příběh umučení Pána Ježíše, aby každý již od toho dne začal umučení a smrt Páně náležitě sobě rozjímati a k srdci si bráti.

Mše svaté v tomto týdni sloužiti se budou následující:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Petra Svobodu a celou přízeň. V outery za Karla Rubše a jeho manželku. Ve středu za Martina Cellnara a jeho manželku. Ve čtvrtek za Jiřího Kottnera a jeho manželku. V pátek za dva živé manžele. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V pátek tohoto týdne připadá kostelní svátek sedmibolestné blahoslavené Panny Marie.