Předkládáme modlitbu s prosbou o přímluvu kardinála Josefa Berana:

Dobrotivý Bože, tys vyvolil svého služebníka Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského, aby šel po stopách tvého Syna a v dobách pronásledování byl oporou církve v naší vlasti. Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí tvého Syna na kříži, a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a v důvěře, že sám tvůj Duch povede naši modlitbu „vzdechy, kterou jsou ve shodě s tvou svatou vůlí“, ti nyní předkládáme tuto záležitost (vyjádříme ji svými slovy). Svěřujeme ji do přímluv kardinála Berana s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil i našeho pastýře, který během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky. Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Případná vyslyšení sdělte, prosím, na adresu:
Postulátor procesu blahořečení kardinála Josefa Berana
Interdiecézní tribunál Hradčanské náměstí 56/16
119 02 PRAHA – HRADČANY
(S církevním schválením pražského ordinariátu Č.j. 4178/98)