V neděli 11.10. 2015 jsme v naší uherčické farnosti přivítali otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, který přijel, aby udělil svátost biřmování našim 26 biřmovancům. Dva byli z Velkých Němčic, paní Romana z Bořetic a zbývající z Uherčic. Na tento okamžik jsme se připravovali jeden rok. Setkávali jsme se ve dvou skupinkách. Tu větší tvořila mládež, se kterou jsme se scházeli v kostele jednou za čtrnáct dní, tu menší tvořili dospělí, se kterými jsme se scházeli na faře asi jednou za čtyři týdny. Do přednášek pro mládež se zapojil i jáhen Bedřich, který měl na starosti témata, týkající se svátostí. Setkání začalo vždy modlitbou, pak následoval malý psychologický test na poznání sebe sama, a potom už přišla na řadu katecheze. Biřmovanci si nosili s sebou Bibli, abychom lépe poznávali Boží slovo, a nechyběla ani kytara. Po této roční přípravě biřmovanci ještě absolvovali závěrečný test, který všichni zvládli, a tak už nic nechybělo, aby biřmovanci mohli přijmout svátost křesťanské dospělosti.

Otec biskup přijel na faru asi čtvrt hodiny před začátkem bohoslužby spolu se svým ceremonářem. Na faře jsme ještě doladili podrobnosti, seřadili se a vyšli s asistencí směrem ke kostelu. Za zpěvu písně Kristus seslal Těšitele, jsme vešli do zaplněného kostela. Biřmovanci seděli před lavicemi a za nimi byli připravení kmotři. Po zahájení bohoslužby biskupem Vojtěchem, přivítali pana biskupa Libor a Alena, kteří mu předali kytici na uvítanou. Protože vše bylo v režii biřmovanců, čtení také četli oni. První čtení přečetl Pavel, druhé Libor. Otec biskup potom v kázání připomněl důležitost křtu, a potom mluvil o tom, k čemu je biřmování dobré a připomněl důležitost darů Ducha svatého. Ještě před tím ale tak trochu „vyzkoušel“ otce Petra, který musel odpovědět na několik otázek ohledně počtu biřmovanců, v jakém duchu příprava probíhala, jak dlouho trvala apod. Po promluvě už následovalo dlouho očekávané biřmování. Samotný akt biřmování doprovázel náš sbor písněmi o Duch svatém. Bohoslužba slova byla zakončena přímluvami, které opět přednesli naši biřmovanci. Bohoslužba oběti už probíhala obvyklým způsobem. Mše svatá byla krásná a probíhala v pokojné a klidné atmosféře. Po ohláškách ještě otci biskupovi poděkovala Lenka za udělené biřmování a Marek za všechny předal dárkovou kazetu s vínem. Nechybělo ani poděkování panu jáhnovi a otci Petrovi za přípravu. Potom jsme se ještě společně vyfotili v kostele a biskup Vojtěch rozdal biřmovancům upomínky na jejich slavný den. Poté, co jsme se vrátili na faru a odložili služební roucha, vydali jsme se na radnici, kde jsme nahoře měli připravený oběd. Spolu s pozvanými farníky, panem starostou i místostarostou nás bylo celkem třicet. Pochutnali jsme si na knedlíčkové polévce, opékaných bramborách a kuřecí kapse. Něco popili, chvíli popovídali, a asi kolem 14.30 nastal čas rozloučení. Ještě předtím otec biskup rozdal farníkům dárky v podobě knížek a publikací. Knihu dostal i přítomný pan starosta, který zase otci biskupovi věnoval hrníček a také knihu o Uherčicích. Po zápisu do obecní kroniky už jel pan biskup domů. Kromě dárků si také odvážel krásný dort od biřmovanců se symbolem holubice.

Biřmování se vydařilo, také díky mnoha dobrým a obětavým farníkům. Teď už jde hlavně o to, aby biřmovanci vytrvali na cestě za Ježíšem s podporou Ducha svatého, jehož dary přijali ve svátosti biřmování.