Svatodušní vigilie byla jako vždy krásná. Mše svatá začala ve 21.00, a za dary Ducha svatého přišlo prosit asi 80 bratří a sester. Při mši svaté nás provázely nejen varhany, ale také Pondělní šichta. Hlavním celebrantem byl otec Petr, kazatelem P. Jaromír. K nim se jako modlitebníci potom ještě přidali o. Pavel a jáhen Josef.

Ze Starého zákona nás povzbudil text proroka Ezechiela o suchých kostech. Zde se dovídáme, že Hospodin může všechno oživit, dokonce suché kosti. A nejen to – z těchto suchých kostí může vytvořit zástup bojovníků. V evangeliu jsme potom slyšeli Ježíšovu výzvu: „Kdo má žízeň, ať přijde ke mně a pije.“ Otec Jaromír připomněl v krátké promluvě, že je třeba žíznit, tedy toužit po Božích darech, po Duchu svatém a po setkání s ním.

Potom následovalo pomazání olejem s krátkou prosbou kněze o přijetí Ducha svatého. Poté se modlitebníci rozmístili po kostele, a kdo měl zájem, mohl poprosit a dary Ducha svatého, nebo jakoukoliv potřebu, jako např. Boží pomoc ohledně tělesného uzdravení, osvobození apod. Spolu s modlitebníkem se potom s důvěrou pomodlili. Mnozí přítomní využili této možnosti, a společně jsme tak svěřovali své prosby Duchu svatému.

Po této modlitbě mše svatá pokračovala již obvyklým způsobem. Vigilie trvala asi hodinu a půl, po mši svaté byla ještě příležitost k modlitbě či rozhovoru. Díky všem přítomným a díky Duchu svatému, který mezi námi působil, jsme prožili požehnaný čas.