Pár informací z historie katedrály:

Od první zmínky k dnešku:

Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. Kostel v průběhu dějin prošel jak několika přestavbami, tak i mnohými strastmi – požáry, či válkami. Proto se nedochovaly ani žádné listiny o jeho podrobnější historii.

Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula, a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Dne 21. května 1891 posvětil osmý sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer jedenáct metrů vysoký novogotický oltář zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů. Tento den byl stanoven jako výroční den památky posvěcení hlavního diecézního chrámu.

Dne 16. října 1984 byl v katedrále posvěcen mramorový obětní stůl, dílo brněnského sochaře Jaroslava Vaňka, čímž se završily tehdejší úpravy liturgického prostoru presbytáře.  Do oltáře byly vloženy ostatky sv. Václava, které daroval kardinál František Tomášek.

„Oltář, obětní stůl, je nejdůležitějším místem v kostele. Je místem eucharistie, díkůvzdání a stolem hostiny Páně. Jako se doma kolem stolu shromažďuje rodina, aby se posilovala pokrmem, nápojem a vzájemným společenstvím, aby se radila, oslavovala a navzájem se těšila, tak je v kostele oltář -  stůl pro ještě větší rodinu, rodinu církve. I ona se setkává ve všedních, bolestných, radostných i slavnostních chvílích, aby byla posilována ve vztahu k Bohu i ke vzájemným vztahům pokrmem a nápojem, ve kterém nám dává od Poslední večeře sám sebe Ježíš Kristus,“ říká diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

V únoru 2019 byla vyhlášena výtvarná soutěž o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně s cílem výtvarně sjednotit dominantní prvky presbytáře, především oltář (obětní stůl) a ambon. K realizaci byl vybrán návrh kolektivu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné

Technický návrh a vlastní realizace jednotlivých prvků vyžadovaly koordinaci a um mnoha odborníků, mimo jiné se na nich podíleli kovolitci, modeláři, specialista na patinaci a kameníci.

Ve středu 7. dubna 2021 došlo v katedrále sv. Petra a Pavla k demontáži stávajícího obětního stolu, který biskup Vojtěch Cikrle věnoval kapli sv. Jana Nepomuckého v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde se na kněžské povolání připravují mezi jinými také brněnští bohoslovci.

V úterý 20. dubna 2021 byl oltář z Petrova o hmotnosti 1159 kg přivezen do Říma, kam musel urazit úctyhodně dlouhou cestu 1227 km.  Z důvodu snadnější manipulace byl v Brně obětní stůl pro přepravu demontován na dvě části, na mensu (443 kg) a nohu s patkou (716 kg).  Demontáž oltáře a jeho nakládku v Brně zajišťoval mistr kameník Jiří Zimovčák, v Římě se o osazení oltáře do kaple v Papežské koleji Nepomucenum postaral akademický sochař Petr Váňa.

V sobotu 15. května roku 2021 kardinál Michael Czerny SI, brněnský rodák, slavnostně inauguroval „petrovský“ oltář v Římě, a to v rámci oslav patrona koleje, sv. Jana Nepomuckého, jehož 300. výročí blahořečení si letos připomínáme.

Zpracováno podle původního článku p. Martiny Jandlové.

www.biskupstvi.cz