1918 – 1931

1918
Rodina Jakuba Hančkra darovala na kazatelnu bílé skvostné antipendium v ceně 300 K.
Sl. Božena Veselá, indust. Učitelka, darovala krásné antipendium k májovým pobožnostem.
Josefka Černých, chovanka v klášteře Vyškovském, zdejší rodačka, darovala pláštík zlatem vyšívaný na ciboř.
P. Helena Vodičková, choť nájemce zdejšího mlýna, darovala 300 K, za něž farář zakoupil bílý pluviál.
Od dárků nechtějících býti jmenováni zakoupeny červený a černý pluviál, a sice černý za 160 K a červený za 250 K.
V témže roce darovala p. Antonie Smekalová na hlavní oltář skvostné antipendium v ceně 600 K a rodina Rohrerová č. 37 nádherné velum za 400 K.
Kostelník Josef Fojtík modré korouhve a rodina Srncová červené korouhve. Josef Fojtík, kostelník, věnoval 2 pohřební lucerny.
1925
Josefa Rausova, sloužící u p. ředitele cukrovaru ve Vel. Pavlovicích, darovala na hlavní oltář batistové s prolamovanými vyšíváními překrásné antipendium.
1926
Znovu pozlacen kalich, výlohy 210 K zapravil Frant. Číhal, vdovec. V témže roce, a sice k biřmování, zakoupil p. Frant. Crhák, obchodník v Uherčicích, pěknou postříbřenou kadidelnici s lodičkou za 600 K a mešní knihu za 450 K.
1928
Restaurován B. hrob p. Valentiným, pozlačovačem ze Židlochovic za obnos 1400 Kč a zároveň zavedeno ihned elek. osvětlení. Dárkyní naň byla zbožná duše, svobodná Petronila Staňková, která na ten účel věnovala v r. 1914 600 Kč. Obnos ten uložen v záložně Židlochovické, až vzrostl na 1400 Kč, aby provedena byla oprava důstojná. Bůh jí zaplať, co k Jeho cti učinila.
Rodiny Jana Hirsche, čtvrtláníka a Františka Cikla, čtvrtláníka, darovaly na uctění památky jich † dcerušky Josefky, na elektrické osvětlení hlavního oltáře 147 žárovek/2550 Kč. Elektrisaci provedl Alois Kužel, elektrotechnik a stropní zámečník z Uherčic, který zdarma instaloval lustr. Táž rodina Hiršova darovala skvostné antipendium na hlavní oltář v ceně 2150 Kč, které provedla firma Em. Wernera v Brně.
1931
Zakoupen u firmy E. Wernera v Brně bílý ornát za 680 Kč.