1948
Dodala firma Karla Klaška, malíře kost. oken v Brně – Černých Polích:
I. 9 náplně nových oken v hlavní lodi kostela za 36 000 Kčs
II. Okenní růžici na kůru za 4 000, vitráže za 2 000 Kčs
Celkem 42 000 Kčs. Tento obnos byl hrazen z milodarů farníků.
Furchová Emilie zakoupila pro zdejší kostel albu, rochetu a antipendium na kazatelnu – vše s krajkovou ruční prací.

1949
Dne 12. září zavítal nejd. p. biskup Dr. Karel Skoupý do Uherčic, aby udělil farníkům svátost sv. biřmování. Celé městečno se skvělo ve svátečním hávu. Domy byly ozdobeny praporky v papež. barvách. U Staré věže byla slavobrána s nápisem: „Hosanna“ a před kostelem – pokračování na 2. slavobráně: „Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně!“ Obé se vztahovalo na uvítací proslov místního faráře. O 4. h přijela J. bisk. Mil. ze Starovic doprovázena bandaristy. Farníci zazpívali papež. hymnu s doprovodem hudby. Vzácného hosta pod slavobránou u St. věže přivítali:
1. družička Jana Brabcová jménem škol. mládeže a biřmovanců,
2. místní farář jménem ostatních farníků,
3. Předseda MNV p. Josef Bzenecký za správu obce,
4. Ředitel školy p. Josef Razinka – za školu,
5. Zástupce patr. – p. Josef Raus a
6. oba kost. hospodáři.
Poté ubíral se „Dobrý pastýř“ do kostela žehnaje cestou čílka namanuvších se děťátek. „Nechte maličkých...“ Při příchodu do kostela zapěl smíš. sbor. Sv. biřm. přijalo 263 biřmovanců. Po sv. pož. rozloučil se J. Mil. jménem farníků místní farář. Pozdě v noci odejel p. biskup autem do Rajhradu.
Z milodarů farníků:
1. Byla pořízena skříň na pluviály za 5 150 Kčs.
2. Byl obnoven kříž před kostelem za 2 500 Kčs.
3. Byla opravena malba kostela – spodní část za 5 500 Kčs.
4. Byla v presb. opravena vál. pošk. 2 okna a nákl. místního faráře pořízeno okno: „Kr. na Hoře Olivové“, vše za 25 120 Kčs. MNV dal zhotoviti cementové schody ke kostelu. Dělnickou práci vykonali brigádníci.