1974
Milostivé léto! Dle přání sv. Otce Pavla VI. slaví se Milostivé léto letošního roku - v místních církvích (farnost). V roce 1975 pak bude slaveno v Římě. Hlavní náplň Svatého roku – Usmíření – sám se sebou, s bližním – s Pánem Bohem. V naší farnosti se toto konalo na svátek patrona farního chrámu Páně – na vigilii – 23. června. 1. sv. přijímání dětí, ukončení škol. roku. Slavnost byla velmi pěkná – posvěcení farnosti – 200 sv. přijímání. Přihlášky do náboženství – letos od 15. do 25. června. Nátlak na rodiče, aby děti nepřihlašovali do náboženství. Přihlášeno celkem 52 dětí – jako jiná léta.
Počasí: zima téměř žádná, sníh jsme ani neviděli, suchý rok. Dvakrát bylo krupobití – zničilo vinohrady. Nemají vína ! Ve škole učíme, ač dostaneme pověření od tajemníka pro věci církevní. Prakticky od 1. října. Jsou dvě oddělení po jedné hodině týdně! Novinkou ve škole je, že ředitel školy chodí do náboženství na hospitaci!
V roce 1974 bylo celkem požehnáno sedmi manželským párům, dvacet pět dětí bylo pokřtěno – třináct chlapců a dvanáct děvčat, pohřbeno bylo čtrnáct farníků – devět mužů, pět žen – mimo náhlá úmrtí – všichni přijali svátost nemocných.
V roce 1974 bylo podáno celkem 14 573 sv. přijímání.

1975
Milostivé léto slavilo se v Římě. Během roku navštívilo Věčné město asi 12 milionů lidí – dosud největší počet. Z naší vlasti se tam konal jen zájezd kněží organisovaných v Pacem in terris – PIT.
Přihlášky do náboženství se odevzdávají řediteli školy v době od 15. do 25. června 1975. Přihlásilo se u nás v Uherčicích celkem 42 dětí (2. až 5. postupný školní rok).
Rok byl vcelku úrodný, počasí bylo příznivé. Rok 1975 byl rokem velkých oslav 30. výročí osvobození naší vlasti!
Zima začala až v prosinci. Po několika letech jsme zase užili sněhu i mrazu – během zimního období 1975-76.
V roce 1975 bylo církevně oddáno 8 manželských párů, 20 dětí bylo pokřtěno (chlapců 11, děvčat 9) a 26 jich bylo pohřbeno. Je to nebývalé množství úmrtí! 13 zemřelých bylo zaopatřeno, zemřelo též jedno dítě. Ostatní úmrtí byla náhlá!
V roce 1975 bylo podáno 14 975 sv. přijímání.
V roce 1976 bude v našem děkanství udělováno sv. biřmování.