...pokračování zápisu P. Dragona

Za 20. let svého působení ve farnosti uherčické
Oddal jsem 148 manželských dvojic, pokřtil jsem 417 dětí (téměř půl farnosti), na poslední cestě jsem doprovodil 275 farníků. Odsloužil jsem 8 140 mší sv. - i se Starovicemi, které jsem spravoval do roku 1967. Během 20 let mého působení podal jsem 215 000 sv. přijímání. Nemohu ani spočítat kázání, promluvy - nejen při mši sv., ale při každých oddavkách, křtech, pohřbech a jiných příležitostech. Kolika nemocným jsem posloužil, kolik to bylo slavností, poutí a zájezdů. Jistě si v živé paměti zachováte naši pouť do Čenstochové a Vambeřic.
Církevní slavnosti:
První byla, když jsme vymalovali kostel. Byli přítomní nejen tehdy, ale při všech slavnostech kněží z celého našeho hustopečského děkanství. Biřmování z celého děkanství v našem kostele v roce 1972, 1976. Ostatky sv. Cyrila - 75 let našeho kostela. Bylo zde celé okolí, 4 000 lidí. Přijel sám Otec biskup Msgr. ThDr. Karel Skoupý, ThDr. Vladimír Nováček, generální vikář, ThDr. Alois Učeň, bis. sekretář.
Slavil jsem mezi Vámi své stříbrné kněžské jubileum - 25 let kněžství. Zlaté kněžské jubileum u nás slavil P. Václav Hlavička, zdejší rodák. Poslední větší církevní slavnost byla, když jsme u nás slavili 35. výročí posvěcení na kněze - koncelebrovanou mší sv. všech spolubratrů s panem proboštem ThDr. Vladimírem Nováčkem. Když se tak zamyslíme nad 20 lety působení kněze ve farnosti, co se dá všechno udělat ke cti a slávě Boží a ke spáse nesmrtelné duše, snažil jsem se pokud to bylo v mých silách - Vám všem vyhovět a hlavně pozvednout náboženský život ve farnosti. Nepřišel jsem, abych zde zbohatl, ale přinesl jsem svou skromnou hřivnu, abyste Vy zbohatli a lásce a víře k Pánu Bohu. Snad se něco podařilo. Na poděkování Pánu Bohu po mši sv. společně zazpíváme - Te Deum - Bože, chválíme Tebe.. a já chci vám všem - svým farníkům - poděkovat za obětavost a lásku, kterou jste věnovali Pánu Bohu a jeho svaté věci. Zvláštní dík patří mým nejbližším spolupracovníkům - pánům kostelním hospodářům Vojtěchovi Rotterovi a Josefu Bartlovi. Ti mi pomáhali a byli oporou během celých 20ti let! Toto jsem napsal do kroniky - ne ke cti a slávě své, to by bylo příliš ubohé, ješitné a bezvýznamné. Ale musel jsem to napsat, aby ti, kteří přijdou po nás, věděli a poznali, že všechno bylo konáno ke cti a slávě Boží!