L.P. 1983-2.část

Je nutno zaznamenat dvě cesty sv. Otce Pavla II. Návštěva středoamerických republik: Nikaragua, Salvador, Panama, Quatemala, Honduras, Belize a Haiti. Žádný státník a politik se neodvážil tato místa navštívit. Ale papež Jan Pavel II. tam šel. Byla to pro něho cesta bolesti a utrpení, nesetkal se všude s nádherným uvítáním. Ale nastoupil tuto cestu jako opravdový Otec, který chtěl usmířit válčící bratry. Mnozí ho před touto cestou varovali, ale on ji vykonával. Teprve budoucnost ukáže výsledek jeho velké oběti.

Druhá cesta papeže Jana Pavla II. vedla do jeho rodné vlasti. Byla to cesta smíření – jak to sám nazval. Uskutečnila se ve dnech 16. – 23. června 1983. Celý polský národ jej přivítal jako svého duchovního otce. Milióny Poláků jej vítaly na jeho cestě po Polsku! A on veřejně a otevřeně řešil problémy své vlasti. Nebál se třeba říci, že právo na sdružování a vytváření odborů nedává stát, ten je má chránit, ale toto právo dal člověku sám Bůh. Celá jeho cesta po Polsku probíhala taktně a korektně. Přivítal jej a rozloučil se s ním – hlava polského státu Henryk Jablonski.

Italský list psal o neobvyklé aktivitě Jana Pavla II. v souvislosti s jeho častými cestami do zahraničí. Zjistili, že dráha, kterou papež urazil na svých apoštolských cestách, měří 212 790 km letadlem, helikoptérou a autem. 210 km vykonal pěšky – 13 000 km cestoval po Itálii. Mimo Vatikán strávil Jan Pavel II. 115 dní.

25. března 1982 vyhlásil Jan Pavel II. Svatý rok vykoupení – Milostivé léto. Budeme si po celý rok připomínat, že uplynulo 1 950 let od smrti Ježíše Krista. Je to čas milosti pro jednotlivé věřící i pro celou Církev. Znamená to obrácení a rozhodnou vůli opravdu se změnit k lepšímu. Znamená to poctivě si přiznat svou hříšnost, urážku Boha, ukřižovaného Ježíše Krista svými hříchy. Upřímné vyznání a opravdový smír s Bohem provázený smírem s bratřími a konání dobrých skutků. Každý z nás může mnoho vykonat, bude-li prožívat Svatý rok se srdcem pokorným, v upřímném pokání a ve spojení s Ježíšem Kristem ukřižovaným!