Na památku roku 1899

Dne 19. června 1899 o půl 6. hod. strhla se nad Uherčicemi a okolím strašná bouře. Mezi jiným uhodil blesk do jednopatrové farní budovy Uherčické a způsobil značnou škodu. Díl střechy sedlové i štítu, vazební trámy, několik set křidlic, tabule v oknech rozbity byly i stodola se zahradou velmi poškozena, stropy ve 2 světnicích prvního poschodí tak roztříštěny, že všechen nábytek takměř byl zasypán. Faráři, jakož i domácím, kteří se po čas hrozného povětří v přízemi ve světnici nacházeli mimo leknutí se nic nepřihodilo.

Generální visitace

Dne 11ho května 1905 o 7 ½ hodině ráno zavítal Jeho Milost, nejdůstojnější pan biskup brněnský Dr. Pavel hrabě H. do Uherčic, by zde vykonal generální visitaci. Bylo rozkošné májové jitro. Celá osada skvěla se ve svátečním hávu. Se všech střech vlály prápory. Dvéře a okna ozdobena věnci z kvítí. Cesta posypána travnatým kobercem, po obou stranách cesty zasázeny májky. Blíže mostu postavená péčí sboru hasičského slavobrána, u niž J. Milost očekávala hudba se sborem hasičským a celá farnost. O 7 ½ hod. přijela J. bisk. Milost v průvodu výsost. p. Kanovníka Msgr. Dr. J. Pospíšila a svého sekretáře p. Švestky a p. děkana p. Mikšánka. Když dojela J. Milost k slavobráně, zazněla hudba a celý průvod ubíral se zvolna k faře, kde čekaly školní dítky s učitelským sborem. Zde uvítali J. bisk. Milost p. farář Heusler ve jménu celé farnosti, p. starosta Eduard Srnec jménem obecního výboru, p. nadučitel Jan Žák za učitelský sbor. Jménem dítek uvítala nejdůst. p. biskupa dceruška p. nadučitele Cecilie Žáková a podala J. M. kytici růží. Po uvítání odebral se J. bisk. Milost do chrámu P, kdež kázal a za asistence přítomného kněžstva mši sv. sloužil. Následovalo svěcení růženců, sošek, medailonků a prohlídka kostela. Poté odebral se průvod do školní budovy, kdež byla zkouška z náboženství. Před obědem udělovala J. bisk. Milost audience, po obědě uděloval nejdůst. p. biskup svátost sv. biřmování. Po udělení této svátosti a krátkém odpočinku rozloučil se nejd. P. biskup s Uherčicemi, vyprovázen jsa davy lidu a hudbou až za osadu. Banderisté na koních doprovodili jeho biskupskou Milost až na hranice Velkých Stárovic.
Dne 15ho dubna 1907 k 6té hodině večerní vyznamenala J. bisk. Milost, která sousední Židlochovské děkanství visitovala, Uherčickou faru neočekávaně svojí vzácnou návštěvou v průvodu vys. důst. Kanovníka Roháčka a vrátila se po krátkém pobytu zase do Velkých Němčic.