Rok 1896 památným pro Němčice jest zvláště tím, že toho roku dne 28. září na den sv. patrona obce i kostela sv. Vácslava, ráčil J. M. nejdůstojnější biskup doctor František Sales. Bauer farní chrám slavnostně posvětiti. Za tou příčinou dojel J. M. již ten den před tím a dovezl svaté ostatky. Byla právě neděle. Obec slavnostně ozdobená vítala svého arcipastýře radostně. Ve škole konány hodinky, lid vytrval okolo školy na modlitbách svatého růžence.

Druhého dne za hojného účastenství lidu domácího i přespolního konány slavnostní obřady svěcení kostela i hlavního oltáře. Krásně řídil zpěvy dp. Dr. Ehrman, toho času prefekt chlapeckého semináře v Brně, s ním zpívali kněží zpěváci dp. P. Petr z Rajhradu, pan farář Klíma z Křepic a zvlášť dp. P. Kašpar, farář z Radiměře, který při stavbě oltáře jako odborný znalec rádcem byl.

Slavnosti přálo počasí překrásné – po čas svěcení kázal venku u kostela četnému zástupu výmluvně o obřadech svěcení dp. Farář nosislavský P. Špička František.

Po svěcení sloužil J. M. nejdůstojnější biskup slavnou zpívanou mši svatou. Velké vyznamenání pro Němčice. Po službách Božích rozdáván na památku svěcení chrámu Páně obrázek představující Nejsvětější Srdce Páně a blahoslavené Panny Marie s přiměřenou modlitbou.