K 1. srpnu 1990 dochází ke změně ve vedení farnosti. Dosavadní farář P. Josef Kohoutek je ustanoven farářem v Prosiměřicích u Znojma a do Velkých Němčic přichází P. Dušan Hladík, do té doby prefekt a spirituál kněžského semináře v Litoměřicích. Změny probíhají v rámci reorganizace celé diecéze.
Duchovní život velkoněmčické farnosti je průměrný. Nedělních bohoslužeb se účastní asi 350 – 400 věřících, což je řádově ¼ obce. Účast u svátostí je slabá, asi 70 přijímání v neděli. Lidé jsou zvyklí chodit jen na Velikonoce a Vánoce. Počet přihlášek do náboženství byl velmi malý. Na výzvy faráře je nakonec přes 80 dětí. Přestalo se učit ve škole a učí se na faře, kde byla zřízena v přízemí učebna pro 30 dětí. Celkem je 5 vyučovacích oddělení. Náboženský život obce je silně tradiční. Osobní zbožnost, zvlášť u nastupující mladé generace, je téměř nulová. Triumf slaví kina, tancovačky a popíjení vína ve sklepech. Pro obnovení duchovního života farnosti byl v říjnu obnoven živý růženec. Dnes má pět růží po 15 členech. S počátkem adventu proběhly ve farnosti duchovní cvičení – celkem dva týdny, každý večer jedna promluva se světelnými obrazy a rozjímáním. Chodilo asi 50 lidí, většinou ovšem staří. Mládež zcela bez zájmu. Na duchovní obnovu navázaly pravidelné biblické hodiny vždy v pátek večer po mši svaté. K duchovnímu a kulturnímu povznesení farnosti se pravidelně v neděli odpoledne promítají na faře videofilmy. Z duchovních úkonů ještě poznamenejme, že v r. 1990 bylo 22 křtů (asi každé druhé dítě v obci), 11 církevních sňatků (asi každé třetí manželství) a 22 pohřbů, asi ze 2/3 lidé zaopatřeni. Farář pravidelně navštěvuje nemocné na první pátek (asi 12 lidí).
Volby do obecního zastupitelstva vyhrála lidová strana. Drtivá většina dnešního představenstva obce jsou věřící lidé. Starostou se stal Ladislav Frank, kostelní hospodář. Život lidové strany se rozvíjí a novým předsedou byl zvolen br. Rohrer. Koncem roku 1990 byla obnovena činnost Orla. Dnes má Orel asi 70 členů. Děti pracují v kroužcích. K Vánocům byla připravena soutěž o nejlepší betlém.
Co se týče hospodářské činnosti, udělalo se též hodně práce. Ještě za P.Kohoutka byla provedena na faře rekonstrukce kuchyně. Dále byla vykopána do hloubky 60cm podlaha v učebně a provedena izolace proti vlhku a nová podlaha. Byl zajištěn materiál na opravu střechy fary a vyhašeno 30q vápna na opravu kostela. Po příchodu P.Hladíka bylo pořízeno další vybavení fary, zvláště koberce, nějaký nábytek a byla dokončena a vybavena učebna nábytkem ze staré školy. Dále byla provedena generální oprava střechy fary. Ještě v zimě byla provedena rekonstrukce odpadů a rozvodu vody na farních toaletách. Do té doby prasklým potrubím teklo až do sklepa. Před zamrznutím poslední sobotu byla vyměněna 2 okna v presbytáři kostela. Původní barevná okna z r. 1926 neměla valné historické ceny a byla před rokem poškozena vichřicí – část zcela rozsypána. Proto byla pořízena nová okna dubová, zdvojená, stejného provedení jako všechna ostatní okna v kostele. Vyrobil je zdejší stolař p. Bartoš. Co se týče pracovní činnosti, jsou zde lidé velmi obětaví a v případě potřeby jich přijde na brigádu i 20-30. Ve farnosti pracuje i farní rada, která v širším plénu má 15 členů. Tato rada pomáhá zvlášť organizačně a její členové jsou nejlepšími spolupracovníky faráře. Pro příští rok plánujeme generální opravu vnějšku kostela – především půjde o nové klempířské práce a novou fasádu.
(z farní kroniky)