Rok 1991 – 1992 byl ve farnosti Velké Němčice ve znamení generálních oprav. Již v únoru 1991 se začalo stavět lešení kolem kostela a věže. Původní záměr byly nové okapy a obnova fasády kostela, nakonec z toho vyšla generální oprava celého vnějšku. První, čím se mělo začít, bylo nové oplechování a oprava sanctusové věžičky nad presbytářem. Důkladnou prohlídkou se zjistilo, že je však shnilá a červotočem prožraná celá vazba nad presbytářem a ohledně věžičky je to div, že při nějaké vichřici nespadla. Nová vazba byla zadána stavebnímu podniku v Hustopečích, který vše i s dodáním materiálu provedl za rekordní dobu 14 dní, takže na 1. máje už byla na kostele nová vazba. Cibule věže byla sundána jeřábem a oplechována mědí a nakonec mědí byl pokryt i celý presbytář. Klempířské práce provedl pan Milan Nádeníček z Nosislavi a na celý kostel stály včetně materiálu asi 250 000 tisíc korun. Nová vazba stála 75 000,- a zde se ukázala štědrost věřících. Výbor lidové strany uspořádal sbírku po domech a dal skoro každý, jen asi čtyři domácnosti ne. Vybralo se 73 000 korun.
Další fází oprav byly nové omítky. Po II. světové válce byl kostel opraven v rámci válečných náhrad. Bohužel celý nešťastně byl nahozen betonovou omítkou, tzv. brizolitem. Na tuto omítku byla později nanesena další vápenná. Ta samozřejmě opadávala a celé zdivo vlhlo. Rozhodli jsme se staré omítky zcela odstranit. Práce to byla úmorná a šlo to jen pomocí pneumatických sbíječek. Pracovalo se denně brigádnicky. Pak se začalo omítat a nové omítky líčit kerasilikátovou barvou z Rakouska. Peníze na ni jsme dostali od sdružení sudetských Němců z Mnichova „Ackermangemeinde.“ Barva stála 25 000 šilinků. Jedná se o tři nátěry. Životnost udává výrobce několik desetiletí. Brigádníci pracovali zcela zdarma, na faře dostávali obědy a po celý den nápoje. Odpracováno bylo asi 6 000 hodin. Každodenními pracovníky byli zedník pan Procházka a pomocníci Pechor, Nekvapil, Machala a řada dalších. Při opravě fasády byla též instalována nová vnější okna, která zhotovil pan Bartoš, takže tímto jsou všechna okna zdvojena. Též klenby kostela byly zatepleny nástřikem izolace polyuretanu – kde vrstva pěny o tloušťce 3cm má izolační vlastnosti 120cm tlusté zdi. Speciální nástřik provedla firma z Litoměřic. Do slavnosti sv. Václava byla oprava dokončena a navíc k severní straně věže byla přistavena nová zpovědní místnost o rozměrech 3x2m, kam byl z chrámové předsíně proražen vchod. Střecha byla opět pokryta mědí. Na závěr oprav bylo uspořádáno přátelské posezení brigádníků s pohoštěním a opékáním berana.
(z farní kroniky)