V tomto roce se před námi otevírá mnoho zajímavých akcí – současně lze sledovat i nezájem lidí – i v církvi – ke společným aktivitám. Lidé upadají často do nečinnosti, snad je to trpká daň „kultury smrti“, o které často mluví papež, a kam jistě patří i televize.
V sobotu 14. ledna bylo setkání mládeže pro naše děkanství v kostele sv. Václava v Hustopečích. V tomto termínu se pořádalo setkání na mnoha místech jako souběžné setkání se světovým setkáním mládeže v Manile.
Velkou událostí tohoto roku v naší farnosti byla slavnost biřmování, kterou jsme prožívali v neděli 30. dubna. Mladí bratři a sestry se na milost darů Ducha svatého připravovali rok a půl a přípravu zakončili jakýmsi pohovorem s kněžími, kteří přijeli z Brna 14 dní před slavností. Ještě v sobotu v předvečer biřmování jsme se všichni sešli v kostele ke společné modlitbě. Přijeli mezi nás také mladí ze Šitbořic se svým pásmem písní, úvah a diapozitivů o nenarozeném životě. Druhý den jsme již očekávali pana biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Celkově přijalo svátost biřmování 60 biřmovanců: z toho jedna žena ze Starovic a 15 bratří a sester z Nikolčic. Ostatní byli z Velkých Němčic. Mše svatá začala v 11.00 hodin.
Po mši svaté byl společný oběd v sále zemědělského družstva. Byla to krásná slavnost. Otec biskup byl opět ve své první samostatné farnosti a lidé jej rádi po létech přivítali.
Před slavností biřmování jsme vytrhali staré zbytky asfaltu a starého chodníku před hlavním vchodem do kostela. Práce na zadláždění celého prostoru zámkovou dlažbou provedla brněnská firma Veselý.
V sobotu 6. května jsme vyjeli na již tradiční pouť desetiletí – tentokrát na místo sv. Prokopa na Sázavu. Po modlitbě a prohlídce jsme se zastavili na mariánském poutním místě Želiv. Tam jsme si prohlédli kostel i klášter. Poslední zastávkou byl Netín – tak jako před rokem, kde jsme v přeplněném kostele slavili s poutníky mši svatou.
V sobotu 17. června 1995 bylo v Brně kněžské svěcení, při kterém byl vysvěcen také náš bývalý jáhen Ing. Jan Kovář. Farnost se s otcem Janem rozloučila již před 14 dny a předala mu dar – kytaru vyrobenou ve Velkých Němčicích. Primiční mši svatou slavil v neděli 25. června v Dalešicích a 26. 6. v Uherčicích. V té době se již začalo schylovat k dalším velkým změnám v našich farnostech…
(z farní kroniky)