Na začátku roku (2008) se schází nová farní rada. Děláme společně výhled do nového roku. Letos nás nečekají žádné velké práce. Je třeba vyřešit problém s vinohradem za farou. Farní rada se dohodla, že se letos o vinohrad postará. Jestli se nenajde žádný zájemce, vinohrad bude za rok vytlučen. Také je třeba vyřešit kanalizaci kolem kostela, která už není funkční. Také jsme se dohodli, že letos poprvé uspořádáme farní den.
Jinak rok běží jako již tradičně. Po jarních prázdninách začínáme s přípravou na 1. svaté přijímání. Celkem je 11 dětí. Opět se také začátkem května scházíme v kostele s našimi hasiči a prosíme o přímluvu sv. Floriána. Nakonec se ještě pomodlíme s hasiči u kašny sv. Floriána.
V červnu ve spolupráci s Orlem pořádáme dětský den, tentokrát s rekordní účastí více než 50 dětí. Je krásný den a po malování před kostelem následují další soutěže a zakončení táborákem na faře.
K 1. svatému přijímání se dostaly všechny děti, protože všechny prošly úspěšně závěrečnou zkouškou. O prázdninách jedeme s chlapci na tábor, tentokrát cestujeme do středověku. O tábory je velký zájem a kapacita fary je zcela využita.
V září jedeme tradičně na Vranov u Brna, kde nás vítá bratr Pavel a komunita bratří a sester. Také jsme nevynechali pouť rodin do Žďáru nad Sázavou, která je ve velké oblibě.
Děkanátní pouť do Rajhradu se konala v říjnu, a sice při příležitosti roku sv. Pavla. Farníci z našich farností jeli společně autobusem. Celkem se z děkanátu zúčastnilo asi 300 věřících. Hlavním kazatelem byl P. Stanislav Krátký. Lidé si potom mohli prohlédnout klášter i muzeum.
Od září máme nového děkana. Jmenuje se Pavel Bublan. Dřívější pan děkan Václav Fišer zůstává v Hustopečích jako výpomocný duchovní.
Za peníze od obce jsme nechali udělat projekt na kanalizaci kostela a zabezpečovací zařízení v kostele.
Z duchovního života: Ve farnosti bylo pokřtěno 11 dětí, církevní sňatek nebyl žádný, rozloučili jsme se s 10 bratřími a sestrami. Do náboženství chodí 70 dětí. Vydařil se první farní den. Přišlo asi 200 farníků. Ženy přichystaly koláče, muži víno, sbor griloval, občas jsme si zazpívali. Farní den se konal první zářijovou neděli v parku před kostelem. Nechyběl ani skákací hrad pro děti. Čtvrt ho diny po skončení farního dne se spustil prudký déšť. Protože ohlasy byly vesměs pozitivní, rozhodli jsme se, že příští rok budeme pokračovat. Příští rok nás také bude čekat kanalizace kolem kostela.