Pokračují práce na kostele (2010). Kanalizace, nové omítky do výšky 2m. Práce provádí firma Mikulica z Velkých Pavlovic.
V březnu začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání. Připravuje se celkem 14 dětí. Dále pokračuje příprava biřmovanců, kterých je dohromady 43.
6. června se v naší farnosti koná slavnost Božího Těla. V hojném počtu jsme se opět přihlásili k víře, která nám dává jistotu v životních zkouškách.
19. června se konal 10. jubilejní festival „Němčický klíč.“ Pro nepřízeň počasí se konal v kulturním domě. Účast i tak byla hojná, obsazení skupin kvalitní.
27. června – slavnost 1. svatého přijímání. Všechny děti prošly přezkoušením a ten krásný den si užívaly. Po mši svaté šly společně na faru, kde pro ně byly přichystány upomínky na jejich slavný den.
4. července jedeme na pouť do Křepic. Letos je hlavním celebrantem a kazatelem hustopečský děkan Pavel Kafka. Počasí se vydařilo stejně jako celá pouť. Důstojně jsme oslavili svátek soluňských bratří.
14. – 25. srpna se konal chlapecký tábor, opět v Újezdě u Černé Hory. „Mezi piráty“ se chlapci dobře cítili. Domů se vraceli plni dojmů a zážitků z krásně prožitého týdne, a hlavně – všichni v pořádku a zdrávi.
28. srpna se koná již sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou. Letošní téma bylo „Vezmi a čti“, které chce účastníky povzbudit a pozvat k četbě Bible. Program byl opět vynikající – soutěže, výtvarné dílny, divadlo, přednášky…Mnozí se vraceli domů s odhodláním číst denně Bibli.
5. září – farní den. Jednalo se již o třetí takové setkání. Letos se konalo v kulturním domě. I tak se zúčastnilo farního odpoledne hodně přes 200 farníků. K dobré pohodě hrála a zpívala skupina Šatava a Pokaždé jinak.
28. září jsme jeli jako již tradičně na pouť na Vranov. Bratři pauláni nás opět pěkně přivítali. Mši svatou celebroval otec Pavel Havlát. Po mši prodávaly sestřičky v zákristii upomínkové předměty (sošky Jezulátka, svíce, růžence…). Předali jsme jim dary, rozloučili se a posíleni odjížděli domů.
V říjnu jsou dokončeny práce na kostele. Celková částka je téměř jeden a půl milionu korun.
3. října v 10.30 se ve farnosti koná velká slavnost. Vítáme mezi námi o. biskupa Vojtěcha Cikrleho, který přijel, aby při mši svaté udělil svátost biřmování našim biřmovancům. Všichni prošli závěrečným testem a přijali svátost křesťanské dospělosti. Po mši svaté byl otec biskup pozván na oběd s farní radou, farními hospodáři a panem starostou do salónku v místní restauraci. Zdržel se ale pouze chvíli, protože už v 15.00 měl žehnat na přehradě kotvu z návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně.
27. listopadu jsme slavili 20. výročí obnovení Orla. V sobotu byla sloužena slavnostní mše svatá, při které proběhlo požehnání nového orelského praporu. Večer potom následovala oslava v sále KD, při které hrála cimbálová muzika Katrán z Velkých Bílovic.
13. listopadu – tradiční žehnání martinských vín, spojené s ochutnávkou.
5. prosince – setkání se svatým Mikulášem, které patří mezi dětmi k těm oblíbeným. Ani letos tomu nebylo jinak. I letos byl sv. Mikuláš štědrý.
Z vody a Ducha svatého se narodilo 16 dětí. Věrnost a lásku si přísahal 1 manželský pár. Ve společenství víry, naděje a lásky se rozloučilo 5 bratří a sester.