V letošním roce (2011) opět pokračují opravy našeho kostela. Pořídil se nový bojler v zákristii, opravily se dveře na kůr a do kostelíčka. Dále byly vyměněny dveře na faru – přední i zadní a opravila se vzduchotechnika varhan.

V únoru do života našeho kněze otce Petra vstoupila vážná nemoc (rakovina), která mu nedovolovala vykonávat duchovní službu. Všichni jsme se za jeho uzdravení spojili v modlitbě. Jedeme také na Vranov, kde je za něho sloužena mše svatá. Ve farnostech pomáhají kněží z okolí, hlavně z Hustopečí. Ale stejně nejvíce starostí leží na srdci panu jáhnovi Josefovi. I za něho se soustřeďují naše modlitby.

 1. květen 2011 – papež Jan Pavel II. je oficiálně blahoslavený!
 1. květen – letos již po jedenácté se koná v naší farnosti „Němčický klíč“. Účast je hojná, obsazení skupin kvalitní. Všichni odchází spokojeni domů.
 1. červen: 1. sv. přijímání. Letošní rok byl slabší. Přistoupilo jen 7 dětí. Na přijetí této svátosti byly připravovány při dětských mších a v hodinách náboženství. V sobotu poprvé přistoupily ke svátosti smíření i s rodinnými příslušníky. Slavnost začala v neděli průvodem dětí a rodičů od fary do kostela. Po mši svaté je ještě hromadné focení a slavnost je zakončena na faře, kde děti obdrží malé upomínky na jejich slavný den. Ať jim to nadšení vydrží! Ještě ten den odpoledne ve 14. hodin, při příležitosti svátku sv. Víta, pořádá farní úřad s místní jednotou Orla „Dětský den.“ Na prostranství před kostelem probíhají různé soutěže – v malování na chodník, sportovní disciplíny a nechybí ani skákací hrad. Nakonec je na faře táborák – s vyhodnocením soutěže. Byl to hezký den.
 1. červen – Boží Tělo. Slavnost začíná již o půl hodiny dříve v 10.30. I když prší, následuje po mši průvod s Nejsvětější svátostí k oltáři před kostelem, kde prosíme za jednotlivé stavy. Pak se vracíme společně do kostela, kde se rozloučíme závěrečným požehnáním a slavnostním Te Deum.
 1. červenec – náš kněz otec Petr se vrací do služby. Všichni ho s radostí vítáme a děkujeme za jeho uzdravení.
 1. červenec – přestože vydatně prší, jede i z naší farnosti několik poutníků slavit slavnost sv. Cyrila a Metoděje do Křepic na pouť „U Svaté.“ Mše svatá je sloužena v místním kostele, celebruje otec Petr Šikula z Petrova.
 1. červenec – náš pan kostelník Zdeněk Frank oslavil 80. narozeniny. Při nedělení mši obdržel poděkování a gratulace od celé naší farnosti. Za jeho službu v našem kostele upřímné Pán Bůh zaplať!
 1. srpen: v naší farnosti jsou svatovavřinecké hody. Ve čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření pro stárky. V sobotu v 17.00 je slavena hodová mše svatá, obětovaná za stárky a mládež naší farnosti.
 1. srpen – jako každý rok poslední sobotu v srpnu odjíždíme s dětmi na tradiční „Pouť rodin“ do Žďáru nad Sázavou, kde je sloužena mše svatá otcem biskupem Vojtěchem. Pro děti jsou připraveny různé soutěže v pohádkové zahradě, výtvarné dílničky, divadlo a vystoupení různých skupin.
 1. srpen – ve středu se koná první dětská mše svatá, při které otec Petr požehnal aktovky (hlavně prvňáčkům), a představil nového Hodňáska a Pozorňáska. Přede mší svatou ještě byla příležitost ke svátosti smíření pro děti, mládež a studenty.
 1. září – po čtvrté se již koná „Farní den“. V kulturním domě je připraveno posezení s občerstvením: koláče, pití i vzorky vína. Promítají se obrázky ze života farnosti. Je připravený bohatý program, a pro děti nechybí skákací hrad. Přítomno bylo asi 200 farníků, kteří spolu prožili krásné odpoledne.
 1. září – otec Petr žehná nové auto, které si pořídil hasičský sbor.
 1. září – přestože je slavnost sv. Václava, my jedem na pouť na Vranov. Je nádherné počasí, svítí sluníčko, i v našich srdcích, protože je s námi náš kněz otec Petr. Dnes budeme hlavně děkovat Panně Marii za ten zázrak – za jeho uzdravení, a prosit o sílu pro jeho službu. Domů se vracíme posíleni kázáním otce Pavla Havláta. Všechny starosti necháváme zde u Panny Marie.
 1. říjen – do sousední farnosti Uherčice zavítal se svým týmem Tom Edwards na 5denní duchovní obnovu zaměřenou na osobu Ducha svatého. Jeden den přijel také k nám, kde nás při mši seznámil se svými zkušenostmi s Duchem svatým. Zdůrazňoval, že na nás každý den sestupuje (když ho prosíme) a proměňuje nás.
 1. listopad – žehnání vína. Po odborných přednáškách otec Petr požehnal víno. Nechyběla ani cimbálka: Hudci z Kyjova.
 1. prosinec – opět přišel do našeho kostela svatý Mikuláš. A opět rozdal dětem dárečky.
 1. prosinec – vánoční koncert našeho sboru „Pokaždé jinak.“ Skvělý zážitek!
 1. prosinec – živý betlém. V areálu u kostela se odehrává divadelní představení „Příběh o narození Ježíška.“ Je to krásná připomínka Vánoc. Také díky „Pokaždé jinak“ a Orelské jednotě.

Z vody a Ducha svatého se narodilo 13 dětí, lásku, úctu a věrnost si přísahaly 3 manželské páry, ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučilo 12 bratří a sester. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 7 dětí, vyučování náboženství navštěvuje 55 dětí.