V letošním roce (2012) jsme se soustředili na opravu bočního oltáře sv. Augustina – mramor a pozlacení. Dodělali jsme opravu varhan. Měnili jsme uzávěry na topení v kostele. Nové číselníky a také nová okénka ve věži.

2.6. – náš sbor Pokaždé jinak pořádá jako tradičně festival „Němčický klíč.“

10.6. – slavnost Božího Těla. Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života, v ní se setkáváme s živým Ježíšem Kristem.

17.6. – na svátek spolupatrona naší farnosti sv. Víta pořádáme „Dětský den“. Děti čekají různé soutěže, sportovní disciplíny, kuželky, střelba ze vzduchovky, jízda na kole, malování na chodník a další. Na závěr je připravený táborák, při kterém jsou vyhodnoceny soutěže a těm nejlepším předány ceny a diplomy. Prožili jsme krásné odpoledne.

24.6. – první svaté přijímání. Letos přistoupilo 7 dětí. Na přijetí této svátosti se děti připravovaly v náboženství a potom také v kostele. Celá příprava byla zakončena v sobotu před slavností nácvikem a také první svátostí smíření dětí. V neděli vyšel průvod dětí, rodičů a kněze s ministranty od fary. Děti poprvé přijaly eucharistického Krista. Po mši následovalo nezbytné focení a setkání na faře, kde děti ještě obdržely upomínky na jejich velký slavný den.

8.7. – pouť „U Svaté“ v Křepicích. Jako každý rok se setkáváme na pouti v Křepicích. Je krásné počasí. Začínáme litaniemi a svatým růžencem. Letos je hostem P. Vladimír Záleský, který je hlavním celebrantem. Přítomni byli také naši jáhni, otec Petr a také pan děkan Václav Fischer.

11.8. – svatovavřinecké hody. V pátek je stavění máje, potom beseda u cimbálu v areálu mlýna. Hodová mše svatá je sloužena v sobotu v 17.00.

12.-19.8. – chlapecký tábor v Újezdě u Černé Hory. Prožíváme krásné dny uprostřed krásné přírody.

2.9. – farní den. Promítají se obrázky ze života farnosti, hraje a zpívá cimbálová muzika Eliška a mužáci z Pohořelic. Nechybí ani výborné občerstvení – koláčky, uzeniny, pivo, limonáda, pro děti je připravený skákací hrad.

28.9. – pouť na Vranov. Opět jedou tři autobusy farníků, aby prosili za Boží požehnání pro naše farnosti a také za uzdravení otce Pavla, který je delší dobu nemocný. Také děkujeme za všechny přijaté dary. Posíleni a šťastni se vracíme domů.

24.11. – setkání mládeže v Hustopečích „Pizza párty.“ Vlastnoručně upečená pizza, dopolední katecheze, skupinky, muzikál „Jesus Christ super mlád.“ Zakončení mší svatou.

V listopadu došlo k důležité události v naší zemi. Poslanci odsouhlasili restituce – navrácení církevního majetku.

9.12. – do kostela zavítal mezi děti sv. Mikuláš a byl k dětem opět štědrý.

27.12. – před kostelem v 18.00 mohli zájemci shlédnout „Živý betlém.“ Představení o narození Ježíška nám přiblížilo atmosféru Vánoc.

30.12. – svátek Svaté Rodiny, kdy manželé obnovují své manželské sliby. Podají si ruce a polibkem zpečetí tuto obnovu.

Z vody a Ducha svatého se ve farnosti narodilo 18 dětí. Věrnost a lásku si přísahaly 4 páry, ve společenství víry, naděje a lásky jsme doprovodili před Boží tvář 8 bratří a sester. Do náboženství chodí 50 dětí. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 7 dětí.