Rok 1940 se vyznačoval třeskutou a dlouhotrvající zimou. Oziminy většinou vymrzly a musily být zaorány, vymrzly bez toho již prořídlé vinice a stromy (ovocné). Ještě v květnu se selo. Žně byly slabé a ovoce skoro žádné.

Po dlouholetém snažení konečně se mně podařilo takřka donutit kostelní výbor k důkladné opravě vnitřku chrámu Páně už nejvýše nutné. Kostel byl většinou natřen a na klenbě ornamentem vymalován olejovou barvou. Rovněž presbytář celý omalován v červeném vzoru olejem. Na ploše strany evangelní nahoře byl olejový obraz sv. Klementa Hofbauera a na protější straně obraz bl. Jana Sarkandra. Na stropě v plochách mezi žebry byly kruhovité obrazy sv. Ludmily, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jana Nepomuckého a blahoslavené Anežky České – dle tradice maloval obrazy dovedný místní malíř samouk pan Růžička. Olejový nátěr byl příčinou, že nemohly zdi „dýchat“ a omítka pod tím hnila. V zimě pak na stěnách srážely se páry a celé potůčky vody stékaly po stěnách. Na pokyn Státního památkového úřadu musily býti stěny v presbytáři (i strop) otlučeny až na cihle a znovu omítnuty a připraveny na „tónování.“ Rovněž i v lodi chrámové místa olejem natřená musila býti otlučena. To prováděl kostelní výbor. Proinvestováno bylo na tyto práce i s tónováním 17 000 K. Tónování prováděla firma Kolbábek z Náměště n/O. Na stavbu nákladného lešení přispěl ochotně místní nájemce velkostatku pan Ladislav Kulhan.

Opravu oltářů, kazatelny a nátěrů vzal jsem si na starost sám. Oprava hl. oltáře stála 5 000 K, kazatelna 3 000 K a boční oltáře 2 500 K. Vše prováděl svědomitě pozlacovač Hauser ze Židlochovic. Kamenné roubení u oratoře a sakristie olejem natřené dal jsem osekati a vybrousiti kameníkem Hladíkem ze Židlochovic. Natřen taky kůr a sloupy jej podpírající a opravena křížová cesta. Všechno to mně bylo umožněno víceletým střádáním příspěvků a darů od místních zbožných a štědrých farníků, ponejvíce středního stavu a chudých. Ze zámožných rolníků přispělo pouze několik – většina jich nedala nic! Několik farnic dalo prostřednictvím pana kaplana zhotoviti hedvábné antipendium u voršilek v Brně a závěs na kazatelnu. Strojní zámečník Aug. Neubauer zdarma pořídil a instaloval dva reflektory v presbytáři.

Zřízena německá škola. Přihlášeny do ní čtyři děti zdejší a pět z Křepic. Český kněz úředním rozhodnutím do školy té nesmí. Náboženství vyučuje slečna učitelka.