L.P. 1982 - 1. část

Je nutné, aby farní kronika podávala skutečný a pravdivý obraz i stav farnosti každého roku. Tempo života je velmi rychlé a náročné, a proto se mění i obraz náboženského života ve farnosti. Do náboženství rodičové přihlásili 37 dětí (Uherčice) a 7 dětí do Vel. Němčic. Je to celkem 70 % dětí. Do náboženství chodí všechny pravidelně. Horší je to s docházkou na nedělní bohoslužby. Tam někteří chodí. Velmi pěkná návštěva věřících byla v době adventní – na rorátech. Pravidelně chodilo asi 30 dětí a dospělých bylo kolem 100.
Zima začala letos brzy – už v listopadu – a bylo dost sněhu i mrazů. Svátky vánoční jsme prožili v radostné náladě. Od 4. adventní neděle – kdy byla společná vánoční sv. zpověď – až do konce občanského roku bylo podáno 2 451 sv. přijímání. Sv. přijímání za celý rok 1981 bylo podáno celkem 21 487. Občanský rok jsme ukončili společnou děkovnou bohoslužbou na svátek sv. Silvestra – 31. prosince – za velké účasti věřících.
Do Nového roku 1982 jsme vstoupili slavnými bohoslužbami ku cti Matky Boží Panny Marie. Co nám přinese nový rok 1982? Sám Bůh ví! Letošní zima byla dlouhá a nevlídná! Během měsíce ledna a února zemřelo 10 farníků! Téměř všichni chodili pravidelně na nedělní bohoslužby. Někteří denně a též denně k sv. přijímání. Je až podivuhodné, že nám v poslední době umírají farníci, kteří pravidelně chodí na bohoslužby! Je to bolestné, ale skutečné.
Účast věřících na bohoslužbách v době postní byla dobrá. Svátky velikonoční jsme prožili radostně. Při hromadné – společné velikonoční sv. zpovědi bylo ve čtvrtek před Květnou nedělí asi 400 věřících u sv. svátostí. Vytrvale chodili k sv. přijímání – denně 120-150 – až do Hodu Božího velikonočního. Během postní doby – přes Sv. týden a svátky velikonoční bylo podáno 3 255 sv. přijímání. Je to radostné konstatování. Mohlo by jich však daleko více. Jen trochu větší lásky ke Kristu Pánu a oběti! Májové pobožnosti se konaly pravidelně v neděli večer. Ve všední dny vždy v pondělí, ve středu a v pátek – po mši sv. Účast asi 120 věřících. Pořad: Mariánská píseň, litanie, básně dětí, zpěvní vložka chrám. sboru. Slavnostní ukončení bylo v pondělí 31. května. Důstojné a slavnostní!