I v letošním roce (2023) jsme vyrazili na Zlatou sobotu do Žarošic, kde se 9. září konala hlavní pouť u příležitosti svátku Narození Panny Marie. Krojovaní a někteří další vyrazili na pouť autobusem, který zároveň vezl i sochu Panny Marie z velkoněmčické farnosti. Na nesení sochy i křížku se také částečně podílela naše chasa. Někteří – celkem 5 – šli pěšky. Letos se zároveň konala i cyklopouť, které se zúčastnilo 7 zájemců, další jeli zase svými auty. Účast byla hezká, zájem poutníků velký, o čemž svědčilo i 31 soch, které na závěr slavnostní bohoslužby byly neseny obcí jako projev úcty k Boží Matce.

Po závěrečném průvodu a požehnání jsme vyrazili na cestu k autobusu, který zpátky vezl pěší poutníky i poutníky, kteří jeli na kolech. Domů jsme se vrátili kolem 21.30 a nikdo z nás nelitoval účasti na pouti u Panny Marie žarošské. Však jsme také měli za co děkovat i prosit.

Prožili jsme krásný den, počasí nám přálo. Hlavním celebrantem byl letos jeden z pomocných biskupů ze Slovenska. Příští rok – dá-li Pán Bůh – by měl být hlavním hostem a celebrantem nuncius Okolo.