Svatý Jakub byl synem Zebedea a Salome, bratrem evangelisty Jana. Spolu se svým bratrem pracoval jako rybář na Genezaretském jezeře, dokud z nich Pán Ježíš neučinil „rybáře lidí“.

 

Pro svou výbušnou povahu byl nazýván s apoštolem Janem „synem hromu“.

 

Jakub měl se svým bratrem Janem a s apoštolem Petrem mezi apoštoly význačné postavení. Kristus Pán s nimi byl při událostech a na místech, kam jiné apoštoly nevzal. Jako např. při proměnění na hoře Tábor, při vzkříšení dcery Jairovy, v Getsemanské zahradě.

 

V roce 43 nebo 44 zemřel mučednickou smrtí v Jeruzalémě jako první z apoštolů.

 

Údajně působil na misiích ve Španělsku, kde jsou podle tradice uloženy jeho ostatky ve městě, které nese světcovo jméno – Santiago de Compostela (Santiago – svatý Jakub; Compostela – hvězdné pole).

 

Již v 10.století vznikla tradice poutí ke hrobu svatého Jakuba do Santiaga. Poutě pak nabyly na významu v době, kdy svatou zemi ovládali muslimové a znemožňovali křesťanům přístup na posvátná místa jejich náboženství. Dnes je vedle poutí do Jeruzaléma a Říma pouť do Compostely, jednou z nejvýznamnějších poutních cest křesťanského světa. Každoročně po ní putují tisíce poutníků, aby mohli v katedrále v tichosti obejmout sochu svatého Jakuba a poklonit se jeho ostatkům, uloženým pod hlavním oltářem a poprosit světce o jeho přímluvu ve starostech a strastech života. Kdo pak projde alespoň posledních 100km pěšky získá od compostelské kapituly jakési osvědčení o absolvování pouti. V půl dvanácté pak začíná tzv. poutnická mše svatá, na jejímž začátku jsou předčítána jména poutníků, kteří ten den do Compostely dorazili. Jak je vidět, tak tradice poutí na toto nejvýznamnější poutní místo Španělska je stále živá a to nejen na pyrenejském poloostrově a doslova a do písmene po celém světě (na cestě se můžete potkat s poutníky z Německa, Belgie, Francie, Japonska).

 

Svatý Jakub je patronem Španělska, kde podle legendy šířil křesťanství a jako „maurobíjec“ pomáhal v boji proti maurům.

 

Svátek svatého Jakuba slavíme každoročně 25.července. Pokud tento den připadne na neděli, otevírá se v katedrále v Santiagu tzv. svatá brána. Podle dekretu papeže Kalixta II. ze 12.století, každý poutník, který touto bránou projde, může získat plnomocné odpustky.

 

Svatý Jakub bývá nejčastěji zobrazován jako poutník s holí, mušlí, tykví nebo jako „maurobíjec“ na koni s mečem.