Ohláška na neděli druhou po veliké noci.
Mše svaté v tomto týdni se sloužiti budou následující:
Zejtra za Rosalii Šabatku. V outery za Marjanu Krejčí. Ve středu za Františku Svobodovu. Ve čtvrtek za Veroniku Doležalovu. V pátek za Veroniku Mišulkovu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.
Ohlašuje se Láskám vaším, že dnes bude držena sbírka laskavých dárků pro město Komárno v Uhřích, kteréžto město a spolu pevnost moc trpělo při uherském pozdvižení, neboť buřiči proti země pána se tam usadivše po čas dlouhý mnoho měsíců tamějších obyvatelů vydrancovali, málo co jim z jejich jmění zanechavše, o toto málo nyní ještě skrze strašlivou povodeň přišli, takže v tom nejmizernějším stavu se vynacházejí. Z té příčiny v celém mocnářství rakouském pro ně zbírání almužen vypsáno jest, pročež i od Vaší Lásky jakýkoli dárek se žádá, i když všudy každý dost málo udělí, z celého mocnářství snad přece potřebám těch nešťastných by se nějak pomohlo.
Dále s panem učitelem si stěžovati musím, že školní mládež školu velmi špatně navštěvuje. On by rád vyučoval, a nemá než skoro prázdné stolice před sebou, a přece ještě žádných žní není, kde bez toho vakace bývají. Když byla sobota, svých povinností zapomenutí rodičové se vymlouvali, že musejí na robotu a své malé dítky, že musejí starším k opatrování odevzdati. Nyní není soboty a přece svých dítek do školy neposílají. Snad posílají jich na výdělek? Ó milí rodičové a hospodáři! Představte si pak, že máte oželeti raději zemských zisků, abyste jim zisk pro jejich duši a tak někdy pro věčnost zaopatřili. Slyšte mého hlasu, toho, který s vámi a s vašimi dětmi co nejupřímněji míní, a hleďte lépe plniti svou stavovskou povinnost, a neodtahujte svých dítek od školy, nýbrž vždy pořádně jich tam posílejte, aby vždy ve svém umění pokračovali. Také jest nyní proto pilného navštěvování školy od vaších dítek potřeba, že pan učitel jich k velikonoční zpovědi a svatému přijímání připravuje.