Ohláška na pondělí velikonoční.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že jeho císařská Jasnost, náš nejmilostivější země Pán dne 24ho tohoto měsíce, totiž ode dneška za týden svatbu slaviti bude s Její královskou Výsostí bavorskou princeznou Alžbětou. Tento den musí býti důležitý všem poddaným, neboť když všemohoucí Bůh svým požehnáním obšťastní jejich panovníka, to také i k jejich prospěchu slouží, a protož ten den slavného sňatku našeho milostivého císaře Pána musí jakožto radostný den slaven a obzvláštně skrze vroucné modlitby k Pánu všemohoucímu vyznačen býti, aby hojné požehnání Boží na ten převznešený nový manželský párek přišlo. Vždyť již apoštol sv. Pavel v 1 Tim 1,2 vzbuzuje křesťanů, aby přede všemi věcmi činěny bývaly v Bohu prosby, modlitby, díkučinění za všecky lidi, za krále, i za všecky, kteříž jsou v ouřadech vysokých postaveni, abychom pod jejich správou a ochranou pokojný a tichý život vedli ve vší pobožnosti a čistotě, a vždyť jsme to roku 1848 a 1849 zkusili, kterak pokoj a tichost v národech císařství rakouského zmizely, když pak mnozí na věrnost svému od dávných časů dědičnému země Pánu povinnou zapomenuli a ji nezachovali.

Podle toho apoštolského napomenutí zachovaje se náš vrchní duchovní pastýř, Jeho biskupská Excellence, nařídil, aby ten radostný den vdavek Jeho císařské Královské apoštolské Jasnosti, našeho nejmilostivějšího knížete země ve všech chrámích po celém jeho biskupství skrze pobožnost slavně vyznamenám byl, kterážto pobožnost v slavné mši svaté a Te Deum laudamus pozůstávati má. A vysoké zemské ministerstvo všem Ouředníkům nařídilo, aby té pobožnosti přítomni byli. Pročež i vy, moji milí farníci jakožto věrní křesťanští poddaní hleďte na ten den, totiž od dneška za tejden v pondělí při té pobožnosti v hojném počtu se dáti vynalézt, kterážto pobožnost právě proto, abyste zase do svých prací jíti mohli, časně ráno hned po vyhnání dobytka se konati bude. Při té pak pobožnosti hleďte prositi Pána nejvyššího, od kterého všecka moc a panování králů dle knihy moudrosti v 6té kapitole pochází a v jehožto ruce jest srdce královo a hleďte prosit o štěstí a požehnání pro císaře Františka Josefa a pro budoucí převznešenou matku země, jakož i pro celý nejvyšší dům a rod rakouský a veškerou vlast naši. To bude, jak nás ujišťuje apoštol svatý Pavel, dobré a vzácné před Spasitelem, naším Bohem, kterýž chce, aby všichni lidé spaseni byli, a k poznání pravdy přišli.