Ohláška na pátou neděli po veliké noci.

Dnešní, totiž neděle pátá po veliké noci, nazývá se křížová neděle, a po ní ti tři následující dnové křížové dni, protože v ty dni dle řádu církevního s procesím ku křížům a s křížem neb Božím mukám chodíme, a protože při tom veřejnou modlitbu vykonáváme, nazývají se prosební dnové, a jsou spolu dnové kající, které jak náleží zkroušeně stráviti máme. A poněvadž pro své hříchy hodní nejsme milostí Božích obdržeti, proto v těchto dnech obracujeme se ke všem svatým prosíme jich, aby se ujali nás před Bohem, a co naše nehodnost nezasluhuje, aby oni nám svou přímluvou u Boha vypomohli, a k prosbám naším jej naklonili.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za dobré vyprošení všemohoucího Boha všeho dobrého pro naši obec, zvláště také, aby požehnání své udělil požitkům naším polním a nás od pádu ohně zachrániti ráčil. Zejtra za jistou nemocnou osobu. V outery za Jana Buchtu a jeho manželku. Ve středu za Marjanu Krejčiříčku matku a nevěstu. Ve čtvrtek za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. Ve čtvrtek připadá zasvěcený svátek nanebevstoupení Páně.