1972
V r. 1972 byl znovu vymalován presbytář a opravena mramorová ozdoba kolem kostela. Do sakristie koupeny tři nové skříně na paramenta a ostatní nábytek znovu natřen. Před kostelem byl pozlacen kříž a pomník padlých. Také fara byla nově nastříkána a uvnitř přízemí a chodby nově vymalovány. Veškeré práce spojené s opravou farní budovy byly vykonány zdarma – od farníků.
V neděli dne 24. září 1972 byla v našem farním kostele udělována svátost biřmování pro všechny farnosti a děkanství hustopečského. Svátost biřmování uděloval J. M. profesor Ludvík Horký, kapitulní vikář brněnský. Ve třech sekcích – v 8 hod., o ½ 11 hod. a v 15 hod. odpol. bylo biřmováno celkem 675 biřmovanců.
Rok 1973 začal špatně. Hned na začátku měsíce ledna byl kostel uzavřen a nekonaly se bohoslužby. Důvod – nákaza slintavky u dobytka. Neučilo se ani ve škole. Jen hospoda byla otevřena. Teprve 7. února byla protislintavková opatření odvolána a konaly se normální bohoslužby. Jako zvláštnost je nutné uvésti, že poprvé ředitel školy byl na hospitaci v hodině náboženství. Proč? Jarní prázdniny jsou vždy před svátky velikonočními! Presidentem ČSSR je opět zvolen armádní generál Ludvík Svoboda – 22. 3. 1973.
Rok 1973 – byl rokem suchým (padlo velmi málo srážek) a rokem tropických veder. Výjimečně – byly bílé velikonoce – ve sněhu. Před kostelem byly dány dlaždice. Byly také natřeny okapové roury – vše brigádnicky. Jen se platil materiál. Opět se vyskytla nákaza slintavky a kostel uzavřen (25. 5. – 4. 6. 1973). První sv. přijímání dětí (24) bylo spojeno s ukončením školního roku v kostele. 211 sv. přijímání v tento den! V červenci jsou tropická vedra – až 38°C. Jsou i v měsíci srpnu. 18. 8. Zemřel Alois Hruda, výborný varhaník, bytem ve Starovicích na faře, který ochotně vypomáhal i u nás! Byli jsme mu na pohřbu. Tropická vedra způsobila velké sucho! 3 měsíce horké podnebí a stále neprší!
Pouť do Žarošic: průvod nebyl povolen, ani socha se nevezla. Jen věrní ctitelé Panny Marie zúčastnili se pouti v Žarošicích. Náboženství se vyučuje od 1. října. Je přihlášeno 63 žáků. Marně čekáme na sníh. Je to už druhý rok suchého počasí. Na vánoce – oteplení! Hodně věřících u sv. svátostí. Počet sv. přijímání – 14 536. Je to radost duchovního správce!