Po odchodu p. Dušana Hladíka do noviciátu byla velkoněmčická farnost obsazena excurrendo farářem z Uherčic. Je to nepříjemný důsledek úbytku kněží v diecézi.
P. Vladimír Záleský se narodil 31. 6. 1965 v Havlíčkově Brodě. Vysvěcen na kněze byl v Brně 7. září 1991. Jako kooperátor nastoupil do Velkého Meziříčí. Současně byl pověřen službou duchovního rádce skautů v diecézi. V září 92 nastoupil jako administrátor v Uherčicích. Vzápětí byl ustanoven excurrendo administrátorem v Křepicích. Během roku 1993 dojížděl navíc půl roku do Pasohlávek a půl roku do Kurdějova. Od 1. 1. 94 byl vyvázán ze služby v Kurdějově a ustanoven pro Velké Němčice. Brzy shledal, že ve farnosti skutečně – jak naznačeno dříve – bují pod rouškou křesťanství praktický materialismus. Řešení je jediné: přijmout tuto farnost s láskou a s velkou důvěrou se modlit a neúnavně sloužit…
První půlrok byl ve znamení značného vytížení. Bylo těžké vše zvládnout – všechny tři farnosti (Uherčice, Křepice a V. Němčice) měly ještě nedávno svého faráře v místě.
Pán však vždy pošle spolehlivé pomocníky. Od ledna se na prázdnou faru odstěhoval laický pomocník – br. Vojtěch Dlapka – skautský činovník ze Střelic. Nabídl svou pomoc P. Vladimírovi. Br. Vojtěch denně dojížděl do svého zaměstnání a odpoledne pomáhal s tím, co bylo zrovna potřeba, nebo se věnoval ministrantům. Do farnosti začala také každý týden dojíždět z Uherčic katechetka Josefka Valnohová. Každé úterý vedla na faře biblickou hodinu. Pravidelně tam chodilo asi 30 žen. Lidé poznávají, že mše svatá není jedinou možností pro setkání s živým Ježíšem a pomalu začínají chápat, že aktivita laiků v církvi se také nemusí omezit pouze na brigády. Od února začali tři mladí farníci v Brně katechetický kurz. Setkání biřmovanců, které začal již bývalý pan farář, úspěšně pokračují vždy v sobotu po 14 dnech. Bohoslužby byly upraveny během týdne takto: Ve středu dětská mše, v pátek ranní, v sobotu večerní s nedělní platností a v neděli v 11 hodin. Odpoledne bývají pravidelná požehnání v 15 hodin.
V sobotu 7. května se autobus velkoněmčických farníků připojil k dalším dvěma autobusům poutníků z Křepic a Uherčic. Takto společně vykonali pouť ke světci 7. roku desetiletí sv. Václavovi do Staré Boleslavi. Dalším cílem cesty byla rodná obec kněze mučedníka P. Josefa Toufara a mariánské poutní místo Netín. Slavnost Božího Těla byla v neděli 5. června a oltáře byly umístěny v areálu kolem kostela. Lidí se zúčastnilo mnoho, ale skutečná úcta k Eucharistii je slabá.
Výraznou změnou v chodu farnosti byl příchod jáhna Ing. Jana Kováře ze Slavětic, který byl vysvěcen v sobotu 25. 6. toho roku v Brně na jáhna a ustanoven k jáhenské službě v našich farnostech. Farář i jáhen bydleli v Uherčicích a brzy se k nim z velkoněmčické fary nastěhoval také br. Vojtěch Dlapka. Vytvořili tak jakýsi team duchovní služby a společenství modlitby.
Další výrazná změna, která nastala koncem roku, se týkala starého pana děkana Posádky, který bydlí ve farnosti ve svém domě s hospodyní. Otec biskup jej vyvázal ze služby faráře nosislavského a nyní se stal výpomocným duchovním pro obě farnosti – Velké Němčice i Nosislav. Do Nosislavi dojíždí ve všední den, ve Velkých Němčicích má ranní mši svatou v 8 hodin.
(z farní kroniky)